Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

2.625'

Primær drift

372'

Årets resultat

304'

Aktiver

1.434'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

643'

Afkastningsgrad

26 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.11.2020
2018
08.10.2019
2017
13.09.2018
2016
14.09.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.625.3091.917.5751.900.1191.878.3741.849.6522.360.201
Resultat af primær drift372.20824.172136.03753.919181.193390.254
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter25.74723.3244.7001.50000
Finansieringsomkostninger-7.668-1.972-13.808-9.285-15.687-46.045
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat390.28745.524126.92946.134165.506344.209
Resultat304.17335.40898.40735.496127.538262.221
Forslag til udbytte00-100.0000-170.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.11.2020
2018
08.10.2019
2017
13.09.2018
2016
14.09.2017
Kortfristede varebeholdninger410.968265.368320.843259.089356.439149.657
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 846.9821.065.786771.058427.847338.497304.263
Likvider381532.95386.97117979.945846
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill0040.000120.000200.000280.000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver175.81183.707190.281316.227338.998389.515
Langfristede aktiver175.81183.707230.281436.227538.998669.515
Aktiver1.434.1421.947.8141.409.1531.123.3421.313.8791.124.281
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.11.2020
2018
08.10.2019
2017
13.09.2018
2016
14.09.2017
Forslag til udbytte00100.0000170.0000
Egenkapital643.244339.070403.662305.255439.759312.221
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser354.822377.273259.913223.421269.761188.540
Kortfristede forpligtelser728.2791.594.101959.698796.808874.120812.060
Gældsforpligtelser790.8981.608.7441.005.491818.087874.120812.060
Forpligtelser790.8981.608.7441.005.491818.087874.120812.060
Passiver1.434.1421.947.8141.409.1531.123.3421.313.8791.124.281
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.11.2020
2018
08.10.2019
2017
13.09.2018
2016
14.09.2017
Afkastningsgrad 26,0 %1,2 %9,7 %4,8 %13,8 %34,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 47,3 %10,4 %24,4 %11,6 %29,0 %84,0 %
Payout-ratio Na.Na.101,6 %Na.133,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.854,0 %1.225,8 %985,2 %580,7 %1.155,1 %847,5 %
Soliditestgrad 44,9 %17,4 %28,6 %27,2 %33,5 %27,8 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Vrøgum Auto ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Regnskabsklasse B false true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:Ingen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Vrøgum Auto ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive autoværksted og dermed beslægtet virksomhed.