Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

316'

Primær drift

-46.104

Årets resultat

-30.001

Aktiver

338'

Kortfristede aktiver

119'

Egenkapital

156'

Afkastningsgrad

-14 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

66 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
17.06.2021
2019
08.06.2020
2018
25.03.2019
2017
01.05.2018
2015
24.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat315.789229.414783.820497.817
Resultat af primær drift-46.104-215.761334.563187.053
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter23.1580097
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-13.802-13.223-11.751-5.628
Resultat før skat-36.748-228.984322.812181.522
Resultat-30.001-180.121251.178141.022
Forslag til udbytte0-57.200-56.500-55.300
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
17.06.2021
2019
08.06.2020
2018
25.03.2019
2017
01.05.2018
2015
24.01.2017
Kortfristede varebeholdninger005.7000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 95.746311.30475.772113.909
Likvider23.66118.912166.10012.972
Kortfristede aktiver119.407330.216247.572126.881
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver060.00060.0000
Materielle aktiver218.798275.969403.154350.672
Langfristede aktiver218.798335.969463.154350.672
Aktiver338.205666.185710.726477.553
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
17.06.2021
2019
08.06.2020
2018
25.03.2019
2017
01.05.2018
2015
24.01.2017
Forslag til udbytte057.20056.50055.300
Egenkapital156.200243.401480.022284.144
Hensatte forpligtelser0023.56615.005
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.7374.5832.81555.028
Kortfristede forpligtelser182.005422.784207.138178.404
Gældsforpligtelser182.005422.784207.138178.404
Forpligtelser182.005422.784207.138178.404
Passiver338.205666.185710.726477.553
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
17.06.2021
2019
08.06.2020
2018
25.03.2019
2017
01.05.2018
2015
24.01.2017
Afkastningsgrad -13,6 %-32,4 %47,1 %39,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -19,2 %-74,0 %52,3 %49,6 %
Payout-ratio Na.-31,8 %22,5 %39,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 46,2 %36,5 %67,5 %59,5 %
Likviditetsgrad 65,6 %78,1 %119,5 %71,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for MD - Entreprise ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for MD - Entreprise ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter består af entreprenørarbejde.