Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

297'

Primær drift
Na.
Årets resultat

183'

Aktiver

2.723'

Kortfristede aktiver

2.723'

Egenkapital

992'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

36 %

Likviditetsgrad

157 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
01.06.2021
2019
25.05.2020
2018
28.05.2019
2017
31.05.2018
2015
01.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat296.605215.802224.008344.642192.9500205.868
Resultat af primær drift00215.674338.374171.9230168.254
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter01.25400000
Finansieringsomkostninger-62.445-59.870-51.930-47.173-43.9110-46.563
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat234.160157.186163.744291.201128.0120121.691
Resultat182.636122.624127.737227.07199.823093.905
Forslag til udbytte-200.000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
01.06.2021
2019
25.05.2020
2018
28.05.2019
2017
31.05.2018
2015
01.06.2017
Kortfristede varebeholdninger1.079.5631.430.9311.372.5231.552.952844.9261.025.719832.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 80.36895.642351.700350.010387.488368.622340.832
Likvider1.562.605714.5501.211.575393.615753.309509.508451.113
Kortfristede aktiver2.722.5362.241.1232.935.7982.296.5771.985.7231.903.8491.623.945
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0003.3337.33311.33315.333
Langfristede aktiver0003.3337.33311.33315.333
Aktiver2.722.5362.241.1232.935.7982.299.9101.993.0561.915.1821.639.278
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
01.06.2021
2019
25.05.2020
2018
28.05.2019
2017
31.05.2018
2015
01.06.2017
Forslag til udbytte200.000000000
Egenkapital991.945809.308686.684558.947331.876232.053143.905
Hensatte forpligtelser0007331.61300
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser105.06527.362508.503279.792268.148609.603487.813
Kortfristede forpligtelser1.730.5911.431.8152.249.1141.740.2301.659.5671.683.1291.495.373
Gældsforpligtelser1.730.5911.431.8152.249.1141.740.2301.659.5671.683.1291.495.373
Forpligtelser1.730.5911.431.8152.249.1141.740.2301.659.5671.683.1291.495.373
Passiver2.722.5362.241.1232.935.7982.299.9101.993.0561.915.1821.639.278
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
01.06.2021
2019
25.05.2020
2018
28.05.2019
2017
31.05.2018
2015
01.06.2017
Afkastningsgrad Na.Na.7,3 %14,7 %8,6 %Na.10,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,4 %15,2 %18,6 %40,6 %30,1 %Na.65,3 %
Payout-ratio 109,5 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.415,3 %717,3 %391,5 %Na.361,3 %
Soliditestgrad 36,4 %36,1 %23,4 %24,3 %16,7 %12,1 %8,8 %
Likviditetsgrad 157,3 %156,5 %130,5 %132,0 %119,7 %113,1 %108,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for HH Intertech Danmark ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-13
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for HH Intertech Danmark ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holme-Olstrup, den 13. maj 2023 Direktion Janni Birgitte Lucassen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for HH Intertech Danmark ApS.