Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

5.090'

Primær drift

1.623'

Årets resultat

1.289'

Aktiver

6.226'

Kortfristede aktiver

6.133'

Egenkapital

4.674'

Afkastningsgrad

26 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

395 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
23.08.2017
2015
24.11.2016
Nettoomsætning9.183.662
Bruttoresultat5.089.982000000
Resultat af primær drift1.623.0611.054.577127.058-912.090-494.602792.0530
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter5.031001.00046.6451000
Finansieringsomkostninger00000-99-801
Andre finansielle omkostninger-31.043-12.683-1.0000-13.92000
Resultat før skat1.597.0491.041.894126.058-1.359.380-489.179747.05423.394
Resultat1.289.4891.041.894126.058-1.359.380-489.179547.55817.938
Forslag til udbytte-1.174.000000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
23.08.2017
2015
24.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.893.1001.388.508700.7591.068.263881.109847.197274.014
Likvider3.235.2232.347.8411.632.900584.9141.287.086416.629188.434
Kortfristede aktiver6.133.3234.741.3493.338.6592.658.1774.178.5531.263.826462.448
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver93.09100005.00050.000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver93.09100005.00050.000
Aktiver6.226.4144.741.3493.338.6592.658.1774.178.5531.268.826512.448
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
23.08.2017
2015
24.11.2016
Forslag til udbytte1.174.000000000
Egenkapital4.674.3783.384.8892.342.9952.216.9373.201.317690.496142.938
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000280.495320.301
Kortfristede forpligtelser1.552.0361.356.460995.664441.240977.236578.330369.510
Gældsforpligtelser1.552.0361.356.460995.664441.240977.236578.330369.510
Forpligtelser1.552.0361.356.460995.664441.240977.236578.330369.510
Passiver6.226.4144.741.3493.338.6592.658.1774.178.5531.268.826512.448
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
23.08.2017
2015
24.11.2016
Afkastningsgrad 26,1 %22,2 %3,8 %-34,3 %-11,8 %62,4 %Na.
Dækningsgrad 55,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad 14,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,6 %30,8 %5,4 %-61,3 %-15,3 %79,3 %12,5 %
Payout-ratio 91,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.800.053,5 %Na.
Soliditestgrad 75,1 %71,4 %70,2 %83,4 %76,6 %54,4 %27,9 %
Likviditetsgrad 395,2 %349,5 %335,3 %602,4 %427,6 %218,5 %125,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Note 5 - Anvendt regnskabspraksis Selskabets årsrapport for 2020/2021 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-05
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for betterpeople A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Note 4 - Hovedaktivitet Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med rekrutterings- og konsulentydelser, samt hermed beslægtet virksomhed