Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.309

Aktiver

513'

Kortfristede aktiver

7.405

Egenkapital

483'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

24 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
30.11.2021
2019
02.12.2020
2018
28.11.2019
2017
30.08.2018
2016
21.12.2017
2015
08.12.2016
Nettoomsætning015.0000
Resultat af primær drift0000010.0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-1.309-6550-911000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-1.309-655-25.481-911010.0000
Resultat-1.309-655-25.481-911010.0000
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
30.11.2021
2019
02.12.2020
2018
28.11.2019
2017
30.08.2018
2016
21.12.2017
2015
08.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider7.405487.0045.38810.00010.0000
Kortfristede aktiver7.405487.0045.38810.00010.0000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver505.99933.6122.3538.850111
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver505.99933.6122.3538.850111
Aktiver513.40433.6609.35714.23810.00110.0011
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
30.11.2021
2019
02.12.2020
2018
28.11.2019
2017
30.08.2018
2016
21.12.2017
2015
08.12.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital482.95614.212-16.3919.09010.00110.0011
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser30.44819.44825.7485.148000
Gældsforpligtelser30.44819.44825.7485.148000
Forpligtelser30.44819.44825.7485.148000
Passiver513.40433.6609.35714.23810.00110.0011
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
30.11.2021
2019
02.12.2020
2018
28.11.2019
2017
30.08.2018
2016
21.12.2017
2015
08.12.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.100,0 %Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.66,7 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,3 %-4,6 %155,5 %-10,0 %Na.100,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 94,1 %42,2 %-175,2 %63,8 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 24,3 %0,2 %27,2 %104,7 %Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-02
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for Asbjørn Thegler Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.