Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-191'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-194'

Aktiver

11.042

Kortfristede aktiver

11.042

Egenkapital

-1.877'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-16997 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
02.12.2019
2017
09.01.2019
2016
05.01.2018
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-191.19028.339104.619-162.709-1.934.9634.077.937
Resultat af primær drift028.33968.319-175.909-1.948.163654.673
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter292696760-1.26214.429
Finansieringsomkostninger-2.986-46-4.606000
Andre finansielle omkostninger000-109.062-48.776-26.811
Resultat før skat-194.14728.56264.389-304.374-2.015.678634.427
Resultat-194.14728.56265.449-738.692-1.580.037492.021
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
02.12.2019
2017
09.01.2019
2016
05.01.2018
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000397.133970.010
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.011047.8262.214.439749.8731.433.548
Likvider3173.141041029.40592.056
Kortfristede aktiver11.04273.14147.8262.214.8491.176.4112.495.614
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver0000017.477
Materielle aktiver00036.30049.50062.700
Langfristede aktiver00036.30049.50080.177
Aktiver11.04273.14147.8262.251.1491.225.9112.575.791
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
02.12.2019
2017
09.01.2019
2016
05.01.2018
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-1.876.845-1.682.698-1.711.260-1.776.708-1.038.017542.021
Hensatte forpligtelser19.40319.40319.40321.26202.904
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser020.003118.4363.769.9381.799.1171.675.130
Kortfristede forpligtelser1.868.4841.736.4361.739.6834.006.5952.263.9282.030.866
Gældsforpligtelser1.868.4841.736.4361.739.6834.006.5952.263.9282.030.866
Forpligtelser1.868.4841.736.4361.739.6834.006.5952.263.9282.030.866
Passiver11.04273.14147.8262.251.1491.225.9112.575.791
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
02.12.2019
2017
09.01.2019
2016
05.01.2018
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad Na.38,7 %142,8 %-7,8 %-158,9 %25,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,3 %-1,7 %-3,8 %41,6 %152,2 %90,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.61.606,5 %1.483,3 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad -16.997,3 %-2.300,6 %-3.578,1 %-78,9 %-84,7 %21,0 %
Likviditetsgrad 0,6 %4,2 %2,7 %55,3 %52,0 %122,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for COS Enterprises ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2019/20 er aflagt i DKK.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for COS Enterprises ApS.