Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

161'

Kortfristede aktiver

161'

Egenkapital

161'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
04.04.2022
2020
18.05.2021
2019
02.04.2020
2018
15.11.2019
2017
03.04.2018
2016
25.03.2017
2015
23.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat0000000
Resultat af primær drift085663.49368.7085.13418.885131.072
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000711028294
Finansieringsomkostninger0-474-30100-303-185
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat038263.19269.4195.13418.864130.981
Resultat029849.29054.1474.29714.29998.974
Forslag til udbytte00-54.000-52.90000-48.300
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
04.04.2022
2020
18.05.2021
2019
02.04.2020
2018
15.11.2019
2017
03.04.2018
2016
25.03.2017
2015
23.03.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 161.088149.023581.064279.513557.030153.675298.768
Likvider066.70676.48937559.95055.172275.861
Kortfristede aktiver161.088215.729657.553279.888616.980208.847574.629
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver161.088215.729657.553279.888616.980208.847574.629
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
04.04.2022
2020
18.05.2021
2019
02.04.2020
2018
15.11.2019
2017
03.04.2018
2016
25.03.2017
2015
23.03.2016
Forslag til udbytte0054.00052.9000048.300
Egenkapital161.088212.697266.399270.009205.860201.563235.564
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00372.3315.502398.19612.172288.234
Kortfristede forpligtelser03.032391.1549.879411.1207.284339.065
Gældsforpligtelser03.032391.1549.879411.1207.284339.065
Forpligtelser03.032391.1549.879411.1207.284339.065
Passiver161.088215.729657.553279.888616.980208.847574.629
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
04.04.2022
2020
18.05.2021
2019
02.04.2020
2018
15.11.2019
2017
03.04.2018
2016
25.03.2017
2015
23.03.2016
Afkastningsgrad Na.0,4 %9,7 %24,5 %0,8 %9,0 %22,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.0,1 %18,5 %20,1 %2,1 %7,1 %42,0 %
Payout-ratio Na.Na.109,6 %97,7 %Na.Na.48,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.180,6 %21.094,0 %Na.Na.6.232,7 %70.849,7 %
Soliditestgrad 100,0 %98,6 %40,5 %96,5 %33,4 %96,5 %41,0 %
Likviditetsgrad Na.7.115,1 %168,1 %2.833,2 %150,1 %2.867,2 %169,5 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-19
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 for EfficaxII ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.