Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-4.688

Primær drift

-4.688

Årets resultat

627'

Aktiver

2.837'

Kortfristede aktiver

167'

Egenkapital

1.745'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

15 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
08.06.2020
2019
29.03.2020
2018
31.05.2019
2017
14.05.2018
2016
31.05.2017
2015
03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-4.6880-5.000-5.938-5.000-5.000-5.000-5.000
Resultat af primær drift-4.6880-5.000-5.9380-5.000-5.000-5.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-46.400-4.266-35-6.5930000
Andre finansielle omkostninger0000-20.534-16.952-2.0000
Resultat før skat620.2891.178.41285.507300.6910324.95859.49631.795
Resultat627.1091.178.41286.607303.317-15.240329.78761.03631.795
Forslag til udbytte-57.000-57.0000-55.3000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
08.06.2020
2019
29.03.2020
2018
31.05.2019
2017
14.05.2018
2016
31.05.2017
2015
03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 161.232335.143118.62492.9287.612101.35750.7770
Likvider5.535281000000
Kortfristede aktiver166.767335.424118.62492.9287.612101.35750.7770
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.670.3662.601.6631.599.6461.564.4041.386.1831.530.5091.183.599317.103
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.670.3662.601.6631.599.6461.564.4041.386.1831.530.5091.183.599317.103
Aktiver2.837.1332.937.0871.718.2701.657.3321.393.7951.631.8661.234.376317.103
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
08.06.2020
2019
29.03.2020
2018
31.05.2019
2017
14.05.2018
2016
31.05.2017
2015
03.06.2016
Forslag til udbytte57.00057.000055.3000000
Egenkapital1.744.9291.720.495789.140757.833454.516469.756139.96978.933
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000135.335268.6670
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.6255.62510.6245.6250000
Kortfristede forpligtelser1.092.2041.216.592929.130899.499939.2791.026.775825.74018.170
Gældsforpligtelser1.092.2041.216.592929.130899.499939.2791.162.1101.094.407238.170
Forpligtelser1.092.2041.216.592929.130899.499939.2791.162.1101.094.407238.170
Passiver2.837.1332.937.0871.718.2701.657.3321.393.7951.631.8661.234.376317.103
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
08.06.2020
2019
29.03.2020
2018
31.05.2019
2017
14.05.2018
2016
31.05.2017
2015
03.06.2016
Afkastningsgrad -0,2 %Na.-0,3 %-0,4 %Na.-0,3 %-0,4 %-1,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,9 %68,5 %11,0 %40,0 %-3,4 %70,2 %43,6 %40,3 %
Payout-ratio 9,1 %4,8 %Na.18,2 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -10,1 %Na.-14.285,7 %-90,1 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 61,5 %58,6 %45,9 %45,7 %32,6 %28,8 %11,3 %24,9 %
Likviditetsgrad 15,3 %27,6 %12,8 %10,3 %0,8 %9,9 %6,1 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.04.2022- 31.03.2023(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ballisager Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for datterselskabets bankgæld har selskabet afgivet selvskyldnerkaution. Gælden udgør t.kr. 532 på balancedagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2022 - 31. marts 2023 for Ballisager Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder.