Copied

2019, DKK
09.12.2020
Bruttoresultat

1.773'

Primær drift

-119'

Årets resultat

-233'

Aktiver

747'

Kortfristede aktiver

662'

Egenkapital

-117'

Afkastningsgrad

-16 %

Soliditetsgrad

-16 %

Likviditetsgrad

77 %

Resultat
09.12.2020
Årsrapport
2019
09.12.2020
2018
04.10.2019
2017
13.11.2018
2016
22.09.2017
2015
02.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.773.0701.439.3802.692.2023.092.2512.099.4051.580.5481.369.808
Resultat af primær drift-119.037-351.644-14.010454.533117.567115.104214.913
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter31.0350001.2850
Finansieringsomkostninger-32.036-9.775-19.0320000
Andre finansielle omkostninger000-14.349-37.434-13.090-33.502
Resultat før skat-151.070-360.384-33.042440.18480.133103.299181.411
Resultat-232.614-281.841-27.041341.40161.13380.299139.411
Forslag til udbytte00-55.300-54.000000
Aktiver
09.12.2020
Årsrapport
2019
09.12.2020
2018
04.10.2019
2017
13.11.2018
2016
22.09.2017
2015
02.09.2016
Kortfristede varebeholdninger61.11040.00060.00060.00060.00040.00030.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 544.8891.244.7801.147.9181.670.354633.010654.375488.389
Likvider55.8990125.003280.680239.793168.743192.730
Kortfristede aktiver661.8981.284.7801.332.9212.011.034932.803863.118711.119
Immaterielle aktiver og goodwill013.50022.5000000
Finansielle anlægsaktiver9.0009.0009.0009.0009.0009.0009.000
Materielle aktiver76.428255.033207.011173.361234.732214.401263.314
Langfristede aktiver85.428277.533238.511182.361243.732223.401272.314
Aktiver747.3261.562.3131.571.4322.193.3951.176.5351.086.519983.433
Aktiver
09.12.2020
Passiver
09.12.2020
Årsrapport
2019
09.12.2020
2018
04.10.2019
2017
13.11.2018
2016
22.09.2017
2015
02.09.2016
Forslag til udbytte0055.30054.000000
Egenkapital-116.965115.648452.789533.828245.327235.894155.595
Hensatte forpligtelser0003.0005.0009.0000
Langfristet gæld til banker00059.37194.312120.154151.142
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser137.063361.663485.485698.140378.142337.520380.180
Kortfristede forpligtelser864.2911.446.6651.118.6431.501.908810.896708.471651.696
Gældsforpligtelser864.2911.446.6651.118.6431.656.567926.208841.625827.838
Forpligtelser864.2911.446.6651.118.6431.656.567926.208841.625827.838
Passiver747.3261.562.3131.571.4322.193.3951.176.5351.086.519983.433
Passiver
09.12.2020
Nøgletal
09.12.2020
Årsrapport
2019
09.12.2020
2018
04.10.2019
2017
13.11.2018
2016
22.09.2017
2015
02.09.2016
Afkastningsgrad -15,9 %-22,5 %-0,9 %20,7 %10,0 %10,6 %21,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 198,9 %-243,7 %-6,0 %64,0 %24,9 %34,0 %89,6 %
Payout-ratio Na.Na.-204,5 %15,8 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -371,6 %-3.597,4 %-73,6 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -15,7 %7,4 %28,8 %24,3 %20,9 %21,7 %15,8 %
Likviditetsgrad 76,6 %88,8 %119,2 %133,9 %115,0 %121,8 %109,1 %
Resultat
09.12.2020
Gæld
09.12.2020
Årsrapport
09.12.2020
Nyeste:01.07.2019- 30.06.2020(offentliggjort: 09.12.2020)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut har selskabet stillet virksomhedspant på 500 t.kr. i varelager, driftsmateriel og driftsinventar, simple fordringer, indregistrerede- og ikke indregistrerede køretøjer samt goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30. juni 2022 566 t.kr. Selskabet har endvidere overfor pengeinstitut udstedt pantebrev i køretøj pålydende 200 t.kr., samt transport i leasingaktiv pålydende 164 t.kr.
Beretning
09.12.2020
Oplysning om usædvanlige forhold:Selskabet har tabt over halvdelen af selskabskapitalen. Ledelsen vurderer at selskabskapitalen reetableres via forventet driftsoverskud i kommende regnskabsår ved forbedret prissætning på opgaver og yderligere tilpasning af omkostningsstrukturen.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Jysk Vinduesmontering ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.