Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

1.665'

Primær drift

257'

Årets resultat

196'

Aktiver

1.227'

Kortfristede aktiver

1.077'

Egenkapital

650'

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

187 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
20.08.2020
2018
04.07.2019
2017
22.06.2018
2016
16.08.2017
2015
25.08.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.665.3921.188.2121.240.8681.390.7281.373.2251.505.548994.127
Resultat af primær drift256.76273.30112.158194.14569.573251.4940
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.18500002000
Finansieringsomkostninger-5.486-5.064-4.562-4.601-5.849-4.402-11.288
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat252.46168.2377.596189.54463.724247.292-92.227
Resultat195.88353.1145.590143.91146.988192.074-74.827
Forslag til udbytte000-100.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
20.08.2020
2018
04.07.2019
2017
22.06.2018
2016
16.08.2017
2015
25.08.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 670.977504.001500.607873.322891.866403.398462.178
Likvider405.838113.086128.41781.0950232.7800
Kortfristede aktiver1.076.815617.087629.024954.417891.866636.1780
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver150.011128.355170.22823.07249.22281.2220
Langfristede aktiver150.011128.355170.22823.07249.22281.2220
Aktiver1.226.826745.442799.252977.489941.088717.400549.400
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
20.08.2020
2018
04.07.2019
2017
22.06.2018
2016
16.08.2017
2015
25.08.2016
Forslag til udbytte000100.000000
Egenkapital650.047454.164401.050495.460351.549304.560112.486
Hensatte forpligtelser1.1601.1882.85102.2266.1040
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser152.678174.933178.695382.373404.125193.940170.821
Kortfristede forpligtelser575.619290.090395.351482.029587.313406.7360
Gældsforpligtelser575.619290.090395.351482.029587.313406.736436.913
Forpligtelser575.619290.090395.351482.029587.313406.736436.913
Passiver1.226.826745.442799.252977.489941.088717.400549.400
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
20.08.2020
2018
04.07.2019
2017
22.06.2018
2016
16.08.2017
2015
25.08.2016
Afkastningsgrad 20,9 %9,8 %1,5 %19,9 %7,4 %35,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 30,1 %11,7 %1,4 %29,0 %13,4 %63,1 %-66,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.69,5 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.680,3 %1.447,5 %266,5 %4.219,6 %1.189,5 %5.713,2 %Na.
Soliditestgrad 53,0 %60,9 %50,2 %50,7 %37,4 %42,5 %20,5 %
Likviditetsgrad 187,1 %212,7 %159,1 %198,0 %151,9 %156,4 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ådalens Tømrerforretning ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Ådalens Tømrerforretning ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af tømrervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.