Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-137'

Primær drift

-137'

Årets resultat

-1.158'

Aktiver

9.427'

Kortfristede aktiver

8.427'

Egenkapital

9.300'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
31.05.2021
2019
17.06.2020
2018
28.05.2019
2017
12.06.2018
2016
24.05.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-136.550
Resultat af primær drift-136.550
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter257.636
Finansieringsomkostninger-1.605.055
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-1.483.969
Resultat-1.158.069
Forslag til udbytte-117.800
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
31.05.2021
2019
17.06.2020
2018
28.05.2019
2017
12.06.2018
2016
24.05.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 638.185
Likvider49.698
Kortfristede aktiver8.427.084
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver1.000.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver1.000.000
Aktiver9.427.084
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
31.05.2021
2019
17.06.2020
2018
28.05.2019
2017
12.06.2018
2016
24.05.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte117.800
Egenkapital9.299.975
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser23.750
Kortfristede forpligtelser127.109
Gældsforpligtelser127.109
Forpligtelser127.109
Passiver9.427.084
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
31.05.2021
2019
17.06.2020
2018
28.05.2019
2017
12.06.2018
2016
24.05.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad -1,4 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -12,5 %
Payout-ratio -10,2 %
Gældsdæknings-nøgletal -8,5 %
Soliditestgrad 98,7 %
Likviditetsgrad 6.629,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Bove Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Bove Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af, at eje aktier og anparter samt øvrig investeringsvirksomhed.