Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

51.856

Primær drift

51.856

Årets resultat

-23.775

Aktiver

904'

Kortfristede aktiver

904'

Egenkapital

883'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.09.2021
2019
04.09.2020
2018
14.10.2019
2017
06.11.2018
2016
31.08.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat51.856123.331100.34742.61272.834118.206109.091
Resultat af primær drift51.856000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter27.959194.36241.19029.75341.75939.51733.489
Finansieringsomkostninger-109.590-798-9.884-384-177-1-21.830
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-29.775316.895131.65371.981114.416157.722120.750
Resultat-23.775247.133102.65756.11989.226123.02894.350
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.09.2021
2019
04.09.2020
2018
14.10.2019
2017
06.11.2018
2016
31.08.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.15120.00020.000020.09071.41241.627
Likvider78.285192.11485.511114.080180.947328.897349.792
Kortfristede aktiver904.120000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver904.1201.115.622922.953914.350979.553999.050954.783
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.09.2021
2019
04.09.2020
2018
14.10.2019
2017
06.11.2018
2016
31.08.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital882.7091.019.484882.952888.295937.976952.150930.322
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser21.411000000
Gældsforpligtelser21.4110000024.461
Forpligtelser21.4110000024.461
Passiver904.1201.115.622922.953914.350979.553999.050954.783
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.09.2021
2019
04.09.2020
2018
14.10.2019
2017
06.11.2018
2016
31.08.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad 5,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,7 %24,2 %11,6 %6,3 %9,5 %12,9 %10,1 %
Payout-ratio -481,2 %45,7 %107,7 %192,4 %118,6 %84,0 %107,3 %
Gældsdæknings-nøgletal 47,3 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 97,6 %91,4 %95,7 %97,2 %95,8 %95,3 %97,4 %
Likviditetsgrad 4.222,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-09
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Vahlun ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, 9. september 2022 Direktionen: Lars Vahlun