Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-763'

Primær drift

-1.825'

Årets resultat

4.795'

Aktiver

5.721'

Kortfristede aktiver

145'

Egenkapital

4.785'

Afkastningsgrad

-32 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

17 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
29.12.2020
2018
05.02.2020
2017
10.01.2019
2016
22.12.2017
2015
05.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-762.9451.047.5591.142.3891.287.3301.073.034636.0201.143.949
Resultat af primær drift-1.824.693-355.726-890.557-439.704554.529-479.489612.985
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter82.276153.532104.449112.16170.98618.53311.851
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-55.924-42.527-92.480-108.857-62.974-34.397-128.066
Resultat før skat4.795.645-19.119-721.648-400.863458.77479.0942.480.770
Resultat4.794.645-147.447-812.628-609.843292.20920.4872.344.612
Forslag til udbytte000000-1.200.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
29.12.2020
2018
05.02.2020
2017
10.01.2019
2016
22.12.2017
2015
05.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 144.83386.250582.801890.2561.163.480459.070318.070
Likvider0585.73397.073176.865158.625445.421129.375
Kortfristede aktiver144.833671.983679.8741.067.1211.322.105904.491447.445
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver5.455.9301.091.5061.402.9321.697.1081.991.2842.178.2102.520.000
Materielle aktiver120.000160.0000260.417000
Langfristede aktiver5.575.9301.251.5061.402.9321.957.5251.991.2842.178.2102.520.000
Aktiver5.720.7631.923.4892.082.8063.024.6463.313.3893.082.7012.967.445
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
29.12.2020
2018
05.02.2020
2017
10.01.2019
2016
22.12.2017
2015
05.01.2017
Forslag til udbytte0000001.200.000
Egenkapital4.785.379-9.266138.181950.8091.560.6521.268.4432.447.956
Hensatte forpligtelser0006.000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser856.6761.730.1961.777.1561.864.8571.586.1721.814.258519.489
Gældsforpligtelser935.3841.932.7551.944.6252.067.8371.752.7371.814.258519.489
Forpligtelser935.3841.932.7551.944.6252.067.8371.752.7371.814.258519.489
Passiver5.720.7631.923.4892.082.8063.024.6463.313.3893.082.7012.967.445
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
29.12.2020
2018
05.02.2020
2017
10.01.2019
2016
22.12.2017
2015
05.01.2017
Afkastningsgrad -31,9 %-18,5 %-42,8 %-14,5 %16,7 %-15,6 %20,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 100,2 %1.591,3 %-588,1 %-64,1 %18,7 %1,6 %95,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.51,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 83,6 %-0,5 %6,6 %31,4 %47,1 %41,1 %82,5 %
Likviditetsgrad 16,9 %38,8 %38,3 %57,2 %83,4 %49,9 %86,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022 for S&P Pensionsmægler Lillelund ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er salg af og rådgivning om pensionsordninger til erhvervslivet og anden dermed beslægtet virksomhed.