Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

22.707

Primær drift

171'

Årets resultat

141'

Aktiver

846'

Kortfristede aktiver

122'

Egenkapital

521'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

37 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
16.01.2020
2017
25.01.2019
2016
05.12.2017
2015
28.12.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat22.70730.3620074.117405.069
Resultat af primær drift170.63430.3620042.589288.275
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000055146
Finansieringsomkostninger-29.999-17.82200-37.253-32.631
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat012.540005.391255.790
Resultat140.63512.540005.391255.790
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
16.01.2020
2017
25.01.2019
2016
05.12.2017
2015
28.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.6771.56600064.000
Likvider120.317283.2920005.307
Kortfristede aktiver121.994284.85800069.307
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver724.000537.069001.303.4751.335.003
Langfristede aktiver724.000537.069001.303.4751.335.003
Aktiver845.994821.927001.303.4751.404.310
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
16.01.2020
2017
25.01.2019
2016
05.12.2017
2015
28.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital520.568379.9330039.07333.682
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.0000000
Kortfristede forpligtelser325.426441.99400405.758445.283
Gældsforpligtelser325.426441.994001.264.4021.370.628
Forpligtelser325.426441.994001.264.4021.370.628
Passiver845.994821.927001.303.4751.404.310
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
16.01.2020
2017
25.01.2019
2016
05.12.2017
2015
28.12.2016
Afkastningsgrad 20,2 %3,7 %Na.Na.3,3 %20,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,0 %3,3 %Na.Na.13,8 %759,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 568,8 %170,4 %Na.Na.114,3 %883,4 %
Soliditestgrad 61,5 %46,2 %Na.Na.3,0 %2,4 %
Likviditetsgrad 37,5 %64,4 %Na.Na.Na.15,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Holdingselskabet Skimminge ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i DKK.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ledelsen har endvidere oplyst, at der ikke er foretaget pantsætninger eller andre sikkerhedsstillelser af virksomhedens aktiver.
Beretning
25.11.2021
Oplysning om usædvanlige forhold:Investeringejendommens dagsværdi vurderes ved hjælp af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien opgøres på baggrund af investeringsejendommens driftsafkast og et individuelt fastsat afkastkrav. Investeringsejendomme måles ved anskaffelse til kostpris. Driftsafkastet for det kommende år vurderes at udgøre kr. 34. 378. Ved beregningen er anvendt et afkast på 4,75%, som er fastlagt under hensyntagen til de gældende forhold på ejendomsmarkedet på balancedagen, ejendomstyper og ejendommens beliggenhed mv. Afkastkravet på 4,75% svarer til det forventede generelle afkastkrav for ejendomme i de respektive områder.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Holdingselskabet Skimminge ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabet formål er at være holdingselskab og udlejningsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.