Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-5.844

Primær drift

-5.844

Årets resultat

619'

Aktiver

663'

Kortfristede aktiver

663'

Egenkapital

659'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.06.2020
2018
31.05.2019
2017
01.06.2018
2016
02.06.2017
2015
06.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.844-5.000-5.000-4.375-4.375-4.37500
Resultat af primær drift-5.844-5.0000-4.3750000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-11-36-70-61-75-94-2.1490
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat000-4.436-4.450-4.46922.414-5.000
Resultat619.150-5.036-5.070-4.436-4.450-4.46922.414-5.000
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.06.2020
2018
31.05.2019
2017
01.06.2018
2016
02.06.2017
2015
06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider662.9532.1367.17212.24216.67821.12826.2223.141
Kortfristede aktiver662.9532.136012.24216.67821.12826.2223.141
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver041.66741.66741.66741.66741.66741.66758.334
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver041.667041.66741.66741.66741.66758.334
Aktiver662.95343.80348.83953.90958.34562.79567.88961.475
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.06.2020
2018
31.05.2019
2017
01.06.2018
2016
02.06.2017
2015
06.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital658.57839.42844.46449.53453.97058.42062.88940.475
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.3754.3754.3754.3750000
Kortfristede forpligtelser4.3754.37504.3754.3754.3755.00021.000
Gældsforpligtelser4.3754.37504.3754.3754.3755.00021.000
Forpligtelser4.3754.37504.3754.3754.3755.00021.000
Passiver662.95343.80348.83953.90958.34562.79567.88961.475
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.06.2020
2018
31.05.2019
2017
01.06.2018
2016
02.06.2017
2015
06.06.2016
Afkastningsgrad -0,9 %-11,4 %Na.-8,1 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 94,0 %-12,8 %-11,4 %-9,0 %-8,2 %-7,6 %35,6 %-12,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -53.127,3 %-13.888,9 %Na.-7.172,1 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,3 %90,0 %91,0 %91,9 %92,5 %93,0 %92,6 %65,8 %
Likviditetsgrad 15.153,2 %48,8 %Na.279,8 %381,2 %482,9 %524,4 %15,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for TLCH Holding ApS c/o Thomas Lundin Christiansen. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederikssund, 23. januar 2023 Direktionen: Thomas Lundin Christiansen