Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

242'

Primær drift

-3.414

Årets resultat

-3.974'

Aktiver

42.474'

Kortfristede aktiver

40.944'

Egenkapital

42.433'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
17.01.2022
2019
11.01.2021
2018
04.02.2020
2017
31.01.2019
2016
15.01.2018
2015
17.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat241.586-33.324-79.661-27.9230-10.261-6.656
Resultat af primær drift-3.41400000-6.656
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000002.690.593
Finansielle indtægter3.384.8786.049.269789.764426.499179.529291.18035.815
Finansieringsomkostninger-8.510.219-530.521-1.894.639-31.428-52.493-15.521-16.465
Andre finansielle omkostninger000000-16.465
Resultat før skat-5.102.3895.424.494-1.374.59431.587.7805.243.5435.467.8752.757.543
Resultat-3.974.0894.248.480-1.071.80431.524.6185.225.7455.406.9352.742.143
Forslag til udbytte-118.000-115.000-2.500.000-2.215.000-1.000.000-1.725.000-663.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
17.01.2022
2019
11.01.2021
2018
04.02.2020
2017
31.01.2019
2016
15.01.2018
2015
17.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.236.9139.846.90411.558.3274.834.3074.157.4473.846.9041.983.618
Likvider5.277.102269.6127.638.96645.005.9905.571.0612.834.5952.218.724
Kortfristede aktiver40.943.905000005.423.538
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.530.0741.504.3001.684.5681.686.71213.154.89013.455.30610.752.830
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.530.0740000010.752.830
Aktiver42.473.97953.240.47352.130.42854.949.35124.994.23221.525.99316.176.368
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
17.01.2022
2019
11.01.2021
2018
04.02.2020
2017
31.01.2019
2016
15.01.2018
2015
17.01.2017
Forslag til udbytte118.000115.0002.500.0002.215.0001.000.0001.725.000663.000
Egenkapital42.432.74652.521.83650.773.35654.060.16023.535.54220.034.79715.290.863
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.00025.00025.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser41.23200000228.901
Gældsforpligtelser41.23200000885.505
Forpligtelser41.23200000885.505
Passiver42.473.97953.240.47352.130.42854.949.35124.994.23221.525.99316.176.368
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
17.01.2022
2019
11.01.2021
2018
04.02.2020
2017
31.01.2019
2016
15.01.2018
2015
17.01.2017
Afkastningsgrad 0,0 %Na.Na.Na.Na.Na.0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -9,4 %8,1 %-2,1 %58,3 %22,2 %27,0 %17,9 %
Payout-ratio -3,0 %2,7 %-233,3 %7,0 %19,1 %31,9 %24,2 %
Gældsdæknings-nøgletal 0,0 %Na.Na.Na.Na.Na.-40,4 %
Soliditestgrad 99,9 %98,7 %97,4 %98,4 %94,2 %93,1 %94,5 %
Likviditetsgrad 99.301,3 %Na.Na.Na.Na.Na.2.369,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-11-10
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for BIRKCO ApS . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Randers, 10. november 2022 Direktionen: Knud Birk Sørensen Bestyrelsen: Helle Meyer Oliver Birk Sørensen Knud Birk Sørensen Formand