Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

82.067

Primær drift

-338'

Årets resultat

-269'

Aktiver

437'

Kortfristede aktiver

423'

Egenkapital

128'

Afkastningsgrad

-77 %

Soliditetsgrad

29 %

Likviditetsgrad

137 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
24.09.2020
2018
03.07.2019
2017
20.07.2018
2016
10.08.2017
2015
19.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat82.067635.042202.916874.150238.139239.07320.267
Resultat af primær drift-338.4860000146.973-333.337
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0013.6552.261290752
Finansieringsomkostninger-6.578-6.249-5.061-29.347-5.56400
Andre finansielle omkostninger00000-9.697-6.963
Resultat før skat-345.064115.892-249.199547.590-227.529137.276-339.549
Resultat-269.16490.310-195.872424.840-188.401104.850-282.750
Forslag til udbytte000-220.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
24.09.2020
2018
03.07.2019
2017
20.07.2018
2016
10.08.2017
2015
19.09.2016
Kortfristede varebeholdninger59.490000091.706146.124
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 339.766463.219549.486560.993301.161500.967199.915
Likvider23.70117.14658.579395.918348.03218.10729.998
Kortfristede aktiver422.9570000610.780376.037
Immaterielle aktiver og goodwill000031.00862.01693.024
Finansielle anlægsaktiver14.42514.42514.42514.42514.42511.92511.925
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver14.425000073.941104.949
Aktiver437.382559.385684.031999.860756.168684.722480.987
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
24.09.2020
2018
03.07.2019
2017
20.07.2018
2016
10.08.2017
2015
19.09.2016
Forslag til udbytte000220.000000
Egenkapital128.144397.308306.998722.870298.030486.431382.904
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser117.93095.757313.079114.966214.103147.27755.055
Kortfristede forpligtelser309.2390000198.29198.082
Gældsforpligtelser309.2390000198.29198.082
Forpligtelser309.2390000198.29198.082
Passiver437.382559.385684.031999.860756.168684.722480.987
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
24.09.2020
2018
03.07.2019
2017
20.07.2018
2016
10.08.2017
2015
19.09.2016
Afkastningsgrad -77,4 %Na.Na.Na.Na.21,5 %-69,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -210,0 %22,7 %-63,8 %58,8 %-63,2 %21,6 %-73,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.51,8 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -5.145,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 29,3 %71,0 %44,9 %72,3 %39,4 %71,0 %79,6 %
Likviditetsgrad 136,8 %Na.Na.Na.Na.308,0 %383,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-01
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2021 - 31. marts 2022 for Helimesh A/S . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hadsten, 1. september 2022 Direktionen: Jan Tosti Bestyrelsen: Linda Tosti Jan Tosti Clifford McGillivray Formand