Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

859'

Primær drift

83.672

Årets resultat

63.747

Aktiver

527'

Kortfristede aktiver

519'

Egenkapital

120'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

127 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
01.02.2022
2020
14.07.2021
2019
15.04.2020
2018
04.02.2019
2017
25.05.2018
2016
13.06.2017
2015
24.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat859.262696.049511.308153.1720000
Resultat af primær drift83.6721.609-15.455-2.7569.507138.866-31.343172.640
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000002100
Finansieringsomkostninger-1.753-1.939-1.954-234-5140-5.969-13.584
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat81.919-330-17.409-2.9908.993138.887-37.312159.056
Resultat63.747-6.651-13.954-3.3887.145108.351-29.436121.597
Forslag til udbytte-39.754000-21.573-105.8000-101.200
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
01.02.2022
2020
14.07.2021
2019
15.04.2020
2018
04.02.2019
2017
25.05.2018
2016
13.06.2017
2015
24.05.2016
Kortfristede varebeholdninger19.26846.62051.00000587.187619.187704.795
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 122.504108.44061.59740.49785215.00051.87814.713
Likvider376.910119.47859.67029.524303.335037.7040
Kortfristede aktiver518.682274.538172.26770.021304.187602.187708.769719.508
Immaterielle aktiver og goodwill016.66633.33300000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver8.42782.145165.023270.1150000
Langfristede aktiver8.42798.811198.356270.1150000
Aktiver527.109373.349370.623340.136304.187602.187708.769719.508
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
01.02.2022
2020
14.07.2021
2019
15.04.2020
2018
04.02.2019
2017
25.05.2018
2016
13.06.2017
2015
24.05.2016
Forslag til udbytte39.75400021.573105.8000101.200
Egenkapital119.75456.00762.65876.612101.573200.22891.877222.513
Hensatte forpligtelser00039803.30000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld005910000
Leverandører af varer og tjenesteydelser231.78782.52373.20776.7185.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser407.355317.342307.965262.535202.614398.659616.892496.995
Gældsforpligtelser407.355317.342307.965263.126202.614398.659616.892496.995
Forpligtelser407.355317.342307.965263.126202.614398.659616.892496.995
Passiver527.109373.349370.623340.136304.187602.187708.769719.508
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
01.02.2022
2020
14.07.2021
2019
15.04.2020
2018
04.02.2019
2017
25.05.2018
2016
13.06.2017
2015
24.05.2016
Afkastningsgrad 15,9 %0,4 %-4,2 %-0,8 %3,1 %23,1 %-4,4 %24,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,2 %-11,9 %-22,3 %-4,4 %7,0 %54,1 %-32,0 %54,6 %
Payout-ratio 62,4 %Na.Na.Na.301,9 %97,6 %Na.83,2 %
Gældsdæknings-nøgletal 4.773,1 %83,0 %-790,9 %-1.177,8 %1.849,6 %Na.-525,1 %1.270,9 %
Soliditestgrad 22,7 %15,0 %16,9 %22,5 %33,4 %33,3 %13,0 %30,9 %
Likviditetsgrad 127,3 %86,5 %55,9 %26,7 %150,1 %151,1 %114,9 %144,8 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-13
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Lop De Lux ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.