Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-31.880

Årets resultat

-40.064

Aktiver

482'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

323'

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

67 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
14.09.2020
2018
03.09.2019
2017
15.10.2018
2016
26.09.2017
2015
12.10.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-31.880370.92064.731-5.174-5.000-7.500-8.125
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -24.955377.72073.7810000
Finansielle indtægter000000631
Finansieringsomkostninger-8.184-11.083-6.198000-7.421
Andre finansielle omkostninger0000-4-6.1540
Resultat før skat-40.064359.83758.533245.056-5.004-13.654-14.915
Resultat-40.064359.83758.533244.456-5.004-13.654-14.915
Forslag til udbytte0-113.00000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
14.09.2020
2018
03.09.2019
2017
15.10.2018
2016
26.09.2017
2015
12.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider0003260
Kortfristede aktiver0003260
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver481.776906.731579.011250.230000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver481.776906.731579.011250.230000
Aktiver481.776906.731579.011250.233260
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
14.09.2020
2018
03.09.2019
2017
15.10.2018
2016
26.09.2017
2015
12.10.2016
Forslag til udbytte0113.00000000
Egenkapital323.463476.528116.69158.158-186.298-181.294-167.640
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser158.313430.203462.320192.075186.300181.300167.640
Gældsforpligtelser158.313430.203462.320192.075186.300181.300167.640
Forpligtelser158.313430.203462.320192.075186.300181.300167.640
Passiver481.776906.731579.011250.233260
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
14.09.2020
2018
03.09.2019
2017
15.10.2018
2016
26.09.2017
2015
12.10.2016
Afkastningsgrad -6,6 %40,9 %11,2 %-2,1 %-250.000,0 %-125.000,0 %Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,4 %75,5 %50,2 %420,3 %2,7 %7,5 %8,9 %
Payout-ratio Na.31,4 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -389,5 %3.346,7 %1.044,4 %Na.Na.Na.-109,5 %
Soliditestgrad 67,1 %52,6 %20,2 %23,2 %-9.314.900,0 %-3.021.566,7 %Na.
Likviditetsgrad Na.Na.Na.0,0 %0,0 %0,0 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Morten H. Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Morten H. Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele.