Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

12.682

Primær drift

12.682

Årets resultat

9.639

Aktiver

591'

Kortfristede aktiver

41.209

Egenkapital

357'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

176 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.06.2022
2020
06.04.2021
2019
27.01.2020
2018
21.05.2019
2017
30.05.2018
2016
16.01.2017
2015
21.01.2016
Nettoomsætning26.39937.66457.80052.80052.800
Bruttoresultat12.68212.56515.01700000
Resultat af primær drift12.68212.56515.01721.37118.86232.208-8.65423.104
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000068
Finansieringsomkostninger00-24.272-15.066-16.3650-11.811-12.256
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat12.68212.565-9.2556.3052.49732.208-20.45910.856
Resultat9.63910.035-9.2555.0361.99825.721-20.4598.318
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.06.2022
2020
06.04.2021
2019
27.01.2020
2018
21.05.2019
2017
30.05.2018
2016
16.01.2017
2015
21.01.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.36618.249000000
Likvider15.84315.84315.84332.3454.92110.0494.60619.338
Kortfristede aktiver41.20934.09215.84332.3454.92110.0494.60619.338
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000315.000
Langfristede aktiver550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000315.000
Aktiver591.209584.092565.843582.345554.921560.049554.606334.338
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.06.2022
2020
06.04.2021
2019
27.01.2020
2018
21.05.2019
2017
30.05.2018
2016
16.01.2017
2015
21.01.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital356.727347.088337.053346.309341.590333.069307.34892.808
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser23.38325.905228.790234.767212.832220.493244.720238.992
Gældsforpligtelser234.482237.004228.790236.036213.331226.980247.258241.530
Forpligtelser234.482237.004228.790236.036213.331226.980247.258241.530
Passiver591.209584.092565.843582.345554.921560.049554.606334.338
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.06.2022
2020
06.04.2021
2019
27.01.2020
2018
21.05.2019
2017
30.05.2018
2016
16.01.2017
2015
21.01.2016
Afkastningsgrad 2,1 %2,2 %2,7 %3,7 %3,4 %5,8 %-1,6 %6,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.19,1 %5,3 %44,5 %-38,7 %15,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,7 %2,9 %-2,7 %1,5 %0,6 %7,7 %-6,7 %9,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.61,9 %141,8 %115,3 %Na.-73,3 %188,5 %
Soliditestgrad 60,3 %59,4 %59,6 %59,5 %61,6 %59,5 %55,4 %27,8 %
Likviditetsgrad 176,2 %131,6 %6,9 %13,8 %2,3 %4,6 %1,9 %8,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for NYSTEDVEJ 24 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.