Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

646'

Primær drift

50.769

Årets resultat

35.070

Aktiver

469'

Kortfristede aktiver

458'

Egenkapital

190'

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

164 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
09.03.2022
2020
01.03.2021
2019
09.07.2020
2018
31.05.2019
2017
24.05.2018
2016
01.06.2017
2015
27.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat646.263392.922396.320410.5701.025.641596.474338.591728.188
Resultat af primær drift50.76962.5400-89.301203.98111.283-7.51498.486
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0000000189
Finansieringsomkostninger00-3.396-1.906-1.140-775-1.641-301
Andre finansielle omkostninger-4.457-4.666000000
Resultat før skat46.31257.87464.461-91.207202.84110.508-9.15598.374
Resultat35.07044.26947.579-73.829156.0406.371-8.03373.342
Forslag til udbytte-58.9000000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
09.03.2022
2020
01.03.2021
2019
09.07.2020
2018
31.05.2019
2017
24.05.2018
2016
01.06.2017
2015
27.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 275.884813.360268.633450.344555.17684.67342.007365.061
Likvider181.831370.745122.25247.295259.001284.418278.150249.715
Kortfristede aktiver457.7151.184.105390.885497.639814.177369.091320.157614.776
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver11.05110.76810.50000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver11.05110.76810.50000000
Aktiver468.7661.194.873401.385497.639814.177369.091320.157614.776
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
09.03.2022
2020
01.03.2021
2019
09.07.2020
2018
31.05.2019
2017
24.05.2018
2016
01.06.2017
2015
27.04.2016
Forslag til udbytte58.9000000000
Egenkapital189.619154.549110.28062.701136.529130.489124.119132.151
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser32.747531.45221.500154.35612.50013.93502.156
Kortfristede forpligtelser279.1471.040.324291.105434.938677.648238.602196.038482.625
Gældsforpligtelser279.1471.040.324291.105434.938677.648238.602196.038482.625
Forpligtelser279.1471.040.324291.105434.938677.648238.602196.038482.625
Passiver468.7661.194.873401.385497.639814.177369.091320.157614.776
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
09.03.2022
2020
01.03.2021
2019
09.07.2020
2018
31.05.2019
2017
24.05.2018
2016
01.06.2017
2015
27.04.2016
Afkastningsgrad 10,8 %5,2 %Na.-17,9 %25,1 %3,1 %-2,3 %16,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,5 %28,6 %43,1 %-117,7 %114,3 %4,9 %-6,5 %55,5 %
Payout-ratio 167,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-4.685,3 %17.893,1 %1.455,9 %-457,9 %32.719,6 %
Soliditestgrad 40,5 %12,9 %27,5 %12,6 %16,8 %35,4 %38,8 %21,5 %
Likviditetsgrad 164,0 %113,8 %134,3 %114,4 %120,1 %154,7 %163,3 %127,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for HOLBERGs ApS for 1. januar 2022 - 31. december 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for HOLBERGs ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Der er ingen usædvanlige forhold.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktivitet er at drive konsulentvirksomhed. Se mere på www. holbergs. com.