Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-600

Primær drift

-600

Årets resultat

-600

Aktiver

185

Kortfristede aktiver

185

Egenkapital

-2.215

Afkastningsgrad

-324 %

Soliditetsgrad

-1197 %

Likviditetsgrad

8 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
2018
29.04.2019
2017
29.05.2018
2016
31.03.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-600-600-60000000
Resultat af primær drift-6000-600-400-400-12.700-12.700-12.700
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger00-150-180.050000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-600-600-615-400-180.450-12.700-12.700-12.700
Resultat-600-600-615-400-180.450-12.700-12.700-12.700
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
2018
29.04.2019
2017
29.05.2018
2016
31.03.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider1857851.38500192.950205.650218.350
Kortfristede aktiver1857851.38500192.950205.650218.350
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver1857851.38500192.950205.650218.350
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
2018
29.04.2019
2017
29.05.2018
2016
31.03.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-2.215-1.615-1.015-4000180.450193.150205.850
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000012.50012.50012.500
Kortfristede forpligtelser2.4002.4002.400400012.50012.50012.500
Gældsforpligtelser2.4002.4002.400400012.50012.50012.500
Forpligtelser2.4002.4002.400400012.50012.50012.500
Passiver1857851.38500192.950205.650218.350
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
2018
29.04.2019
2017
29.05.2018
2016
31.03.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad -324,3 %Na.-43,3 %Na.Na.-6,6 %-6,2 %-5,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,1 %37,2 %60,6 %100,0 %Na.-7,0 %-6,6 %-6,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-4.000,0 %Na.-0,2 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad -1.197,3 %-205,7 %-73,3 %Na.Na.93,5 %93,9 %94,3 %
Likviditetsgrad 7,7 %32,7 %57,7 %Na.Na.1.543,6 %1.645,2 %1.746,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for KOMPLEMENTARSELSKABET RETAIL SVERIGE ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.