Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

1.425''

Aktiver

5.038''

Kortfristede aktiver

1.615''

Egenkapital

5.036''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
20.05.2021
2019
25.05.2020
2018
14.05.2019
2017
04.05.2018
2016
04.05.2017
2015
20.05.2016
Nettoomsætning00
Resultat af primær drift00-34.000.000-520.000.000-576.000.000-32.000.00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter28.919.00001.0006.00000041.000
Finansieringsomkostninger-466.000-239.000-185.000-105.000-65.000-28.000-500.000-5.000
Andre finansielle omkostninger0000-65.000-28.00000
Resultat før skat1.423.817.000488.894.000254.636.000158.746.000-22.398.000170.722.000-34.323.000-520.125.000
Resultat1.424.544.000469.661.000239.827.000151.476.000-22.188.000145.120.000-49.611.000-528.162.000
Forslag til udbytte-215.000.000-90.000.000-90.000.000-30.000.000-30.000.000-40.000.000-30.000.000-30.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
20.05.2021
2019
25.05.2020
2018
14.05.2019
2017
04.05.2018
2016
04.05.2017
2015
20.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 195.291.00016.043.0001.436.0003.720.0008.128.0003.934.0003.467.000129.681.000
Likvider117.367.00030.587.00047.965.00038.490.0003.876.000673.00013.287.0009.939.000
Kortfristede aktiver1.615.429.000897.497.000951.559.000883.837.000838.300.0001.111.348.0001.468.078.0001.446.992.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver3.422.424.0002.492.416.0002.029.510.0002.070.320.0001.876.347.0001.784.919.0001.655.276.0001.712.311.000
Materielle aktiver016.663.000000125.501.00000
Langfristede aktiver3.422.424.0002.492.416.0002.029.510.0002.070.320.0001.876.347.0001.784.919.0001.655.276.0001.712.311.000
Aktiver5.037.853.0003.389.913.0002.981.069.0002.954.157.0002.714.647.0002.896.267.0003.123.354.0003.159.303.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
20.05.2021
2019
25.05.2020
2018
14.05.2019
2017
04.05.2018
2016
04.05.2017
2015
20.05.2016
Forslag til udbytte215.000.00090.000.00090.000.00030.000.00030.000.00040.000.00030.000.00030.000.000
Egenkapital5.035.738.0003.358.465.0002.978.588.0002.952.354.0002.712.850.0002.891.029.0003.119.074.0003.150.345.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld028.000.000000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser715.0001.020.000620.000314.000975.000322.000384.0005.714.000
Kortfristede forpligtelser2.115.0003.448.0002.481.0001.803.0001.797.0005.238.0004.280.0008.958.000
Gældsforpligtelser2.115.00031.448.0002.481.0001.803.0001.797.0005.238.0004.280.0008.958.000
Forpligtelser2.115.00031.448.0002.481.0001.803.0001.797.0005.238.0004.280.0008.958.000
Passiver5.037.853.0003.389.913.0002.981.069.0002.954.157.0002.714.647.0002.896.267.0003.123.354.0003.159.303.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
20.05.2021
2019
25.05.2020
2018
14.05.2019
2017
04.05.2018
2016
04.05.2017
2015
20.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-1,1 %-17,6 %-21,2 %-1,1 %Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,3 %14,0 %8,1 %5,1 %-0,8 %5,0 %-1,6 %-16,8 %
Payout-ratio 15,1 %19,2 %37,5 %19,8 %-135,2 %27,6 %-60,5 %-5,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-18.378,4 %-495.238,1 %-886.153,8 %-114.285,7 %Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %99,1 %99,9 %99,9 %99,9 %99,8 %99,9 %99,7 %
Likviditetsgrad 76.379,6 %26.029,5 %38.353,8 %49.020,4 %46.650,0 %21.217,0 %34.300,9 %16.153,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for A/S MOTORTRAMP for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætning og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.343 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger i datterselskabet Green Box A/S, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 31.553 t.kr.Koncernen har deponeret ejerpantebreve på i alt 12.500 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i grunde og bygninger i datterselskabet Green Box A/S, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 31.553 t.kr.Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 9.562 t.kr., har datterselskabet Green Box A/S stillet virksomhedspant på nominelt 11.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgørt.kr.Varebeholdninger23.358Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19.877Andre anlæg, driftsmateriel og inventar3.394Udviklingsprojekter2.934
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-17
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for A/S MOTORTRAMP for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterA/S MOTORTRAMPs aktiviteter omfatter ejerskab af de associerede virksomheder Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Lion Danmark I ApS (ejer af Lomax A/S) og Erhvervsinvest Sileo K/S (ejer af Design Eyewear Group A/S og Epoke A/S) samt ejerskab af dattervirksomhederne Skovselskabet af 13. december 2017 A/S (investering i og drift af skovarealer) og Green Box A/S (produktion af præfabrikerede badeværelser) og placering af midler i værdipapirer.