Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

37.779'

Primær drift

9.671'

Årets resultat

7.434'

Aktiver

38.897'

Kortfristede aktiver

19.431'

Egenkapital

17.051'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

44 %

Likviditetsgrad

117 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.11.2020
2018
03.12.2019
2017
28.11.2018
2016
04.12.2017
2015
05.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat37.778.89626.609.69022.332.05420.144.29917.243.37715.230.236
Resultat af primær drift9.670.9537.411.1666.758.7476.174.6181.717.598544.154
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter66.94774.17287.14924.23229.45616.226
Finansieringsomkostninger-205.447-189.940-166.160-187.753-308.703-383.202
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat9.532.4537.302.0536.679.7366.011.0971.438.351177.178
Resultat7.434.4425.688.5945.210.6644.686.6971.123.299141.590
Forslag til udbytte-5.000.000-4.500.000-4.000.000-3.500.000-1.000.0000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.11.2020
2018
03.12.2019
2017
28.11.2018
2016
04.12.2017
2015
05.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.058.10812.564.95915.256.0998.187.6787.451.0998.296.981
Likvider2.8016.778.5841.185.2274.930.7964.428.6233.288
Kortfristede aktiver19.431.12419.713.75816.811.54113.477.99412.226.5818.620.796
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver0125.0000000
Materielle aktiver19.465.62313.216.35910.438.10210.031.5417.460.9088.998.208
Langfristede aktiver19.465.62313.341.35910.438.10210.031.5417.460.9088.998.208
Aktiver38.896.74733.055.11727.249.64323.509.53519.687.48917.619.004
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.11.2020
2018
03.12.2019
2017
28.11.2018
2016
04.12.2017
2015
05.12.2016
Forslag til udbytte5.000.0004.500.0004.000.0003.500.0001.000.0000
Egenkapital17.050.75014.116.30812.427.71510.717.0517.030.3545.907.055
Hensatte forpligtelser5.184.9013.233.3301.870.6232.083.209997.195573.341
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.592.0925.924.1744.214.4393.106.6302.235.5072.895.121
Kortfristede forpligtelser16.661.09614.449.11011.700.9168.724.4599.904.9248.334.618
Gældsforpligtelser16.661.09615.705.47912.951.30510.709.27511.659.94011.138.608
Forpligtelser16.661.09615.705.47912.951.30510.709.27511.659.94011.138.608
Passiver38.896.74733.055.11727.249.64323.509.53519.687.48917.619.004
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.11.2020
2018
03.12.2019
2017
28.11.2018
2016
04.12.2017
2015
05.12.2016
Afkastningsgrad 24,9 %22,4 %24,8 %26,3 %8,7 %3,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 43,6 %40,3 %41,9 %43,7 %16,0 %2,4 %
Payout-ratio 67,3 %79,1 %76,8 %74,7 %89,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.707,3 %3.901,8 %4.067,6 %3.288,7 %556,4 %142,0 %
Soliditestgrad 43,8 %42,7 %45,6 %45,6 %35,7 %33,5 %
Likviditetsgrad 116,6 %136,4 %143,7 %154,5 %123,4 %103,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Spjald Entreprenørforretning A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 800 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i Rørvej 6, Spjald, til en regnskabsmæssig værdi af 393 t.kr. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 10.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Driftsmidler 16.987 Tilgodehavende 18.723 Tilgodehavende hos tilkyttede virksomheder 1.015 Igangværende arbejder 40
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Spjald Entreprenørforretning A/S.