Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.900

Primær drift
Na.
Årets resultat

19.717

Aktiver

1.112'

Kortfristede aktiver

88.493

Egenkapital

894'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

258 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
29.04.2021
2019
07.05.2020
2018
23.05.2019
2017
15.05.2018
2016
30.05.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.900-8.163-1.050-9.950-12.915-13.037-13.042-13.328
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000004
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-164-597-978-1730-1.95014.39368.239
Resultat før skat25.26814.68460.917101.29632.496-8.124137.262826.497
Resultat19.71711.40047.53479.01325.362-6.317106.394645.074
Forslag til udbytte-650.000-400.0000000-200.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
29.04.2021
2019
07.05.2020
2018
23.05.2019
2017
15.05.2018
2016
30.05.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 46.315383.867206.354000132.5680
Likvider42.17710.827124.376234.384169.03290.327104.62817.278
Kortfristede aktiver88.493394.694330.730234.384169.03290.327237.19617.278
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.023.9241.108.4781.175.5621.276.1851.328.6651.395.5981.538.9062.942.900
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver1.023.9241.108.4781.175.5621.276.1851.328.6651.395.5981.538.9062.942.900
Aktiver1.112.4161.503.1711.506.2911.510.5691.497.6971.485.9251.776.1022.960.178
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
29.04.2021
2019
07.05.2020
2018
23.05.2019
2017
15.05.2018
2016
30.05.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte650.000400.0000000200.0000
Egenkapital894.1091.274.3921.262.9921.215.4581.136.4451.111.0831.317.4001.242.236
Hensatte forpligtelser184.049205.756218.620223.541225.898224.836232.715314.049
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.0006.875000000
Kortfristede forpligtelser34.25823.02324.67971.570135.354150.006225.9871.403.893
Gældsforpligtelser34.25823.02324.67971.570135.354150.006225.9871.403.893
Forpligtelser34.25823.02324.67971.570135.354150.006225.9871.403.893
Passiver1.112.4161.503.1711.506.2911.510.5691.497.6971.485.9251.776.1022.960.178
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
29.04.2021
2019
07.05.2020
2018
23.05.2019
2017
15.05.2018
2016
30.05.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,2 %0,9 %3,8 %6,5 %2,2 %-0,6 %8,1 %51,9 %
Payout-ratio 3.296,6 %3.508,8 %Na.Na.Na.Na.188,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 80,4 %84,8 %83,8 %80,5 %75,9 %74,8 %74,2 %42,0 %
Likviditetsgrad 258,3 %1.714,3 %1.340,1 %327,5 %124,9 %60,2 %105,0 %1,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for THP Wind ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-skabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter er investering, køb og salg samt anden dermed efter besty-relsens skøn beslægtet virksomhed. Konkret fungerer selskabet som investeringsselskab i vind-kraft.