Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-6.877

Primær drift
Na.
Årets resultat

297'

Aktiver

1.612'

Kortfristede aktiver

823'

Egenkapital

1.167'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

72 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
10.09.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
29.09.2017
2015
28.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.877-6.130-6.949-6.850-5.725-6.400-5.525
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter5.6385.7574.5544.2703.7406.8695.535
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-24.941-18.192-13.973-11.966-7.548-7.726-3.932
Resultat før skat291.339227.415206.714256.755170.399153.6405.442
Resultat296.620230.724209.973259.631172.496155.9524.429
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-50.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
10.09.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
29.09.2017
2015
28.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider756.114498.579249.413249.647185.338107.87774.853
Kortfristede aktiver822.581552.095284.734362.995247.237246.708223.981
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver789.158771.639825.659710.574545.074465.142354.245
Aktiver1.611.7391.323.7341.110.3931.073.569792.311711.850578.226
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
10.09.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
29.09.2017
2015
28.09.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.800103.40050.000
Egenkapital1.167.337983.717863.593761.620607.789538.694432.742
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser0000000
Gældsforpligtelser0000000
Forpligtelser0000000
Passiver1.611.7391.323.7341.110.3931.073.569792.311711.850578.226
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
10.09.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
29.09.2017
2015
28.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,4 %23,5 %24,3 %34,1 %28,4 %29,0 %1,0 %
Payout-ratio 38,6 %49,0 %52,7 %41,6 %61,3 %66,3 %1.128,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 72,4 %74,3 %77,8 %70,9 %76,7 %75,7 %74,8 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 til 30. juni2022 for AP-Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisendebillede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktivitet består i eje af værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed.