Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

12.917

Aktiver

237'

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

233'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
26.04.2021
2019
11.05.2020
2018
15.05.2019
2017
26.04.2018
2016
09.05.2017
2015
04.03.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat00000000
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter16.72315.79714.72213.91813.15412.432011.119
Finansieringsomkostninger00-143-80-84-87-93-118
Andre finansielle omkostninger-127-142000000
Resultat før skat16.59615.65514.57913.83813.07012.34511.65811.001
Resultat12.91712.18011.34510.78010.1889.6179.0858.393
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
26.04.2021
2019
11.05.2020
2018
15.05.2019
2017
26.04.2018
2016
09.05.2017
2015
04.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider00000000
Kortfristede aktiver00211.024199.503188.547178.205168.434159.384
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver236.566223.445000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver236.566223.445000000
Aktiver236.566223.445211.024199.503188.547178.205168.434159.384
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
26.04.2021
2019
11.05.2020
2018
15.05.2019
2017
26.04.2018
2016
09.05.2017
2015
04.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital232.887219.970207.790196.445185.665175.477165.860156.775
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser3.6793.4753.2343.0582.8822.7282.5742.609
Gældsforpligtelser3.6793.4753.2343.0582.8822.7282.5742.609
Forpligtelser3.6793.4753.2343.0582.8822.7282.5742.609
Passiver236.566223.445211.024199.503188.547178.205168.434159.384
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
26.04.2021
2019
11.05.2020
2018
15.05.2019
2017
26.04.2018
2016
09.05.2017
2015
04.03.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,5 %5,5 %5,5 %5,5 %5,5 %5,5 %5,5 %5,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,4 %98,4 %98,5 %98,5 %98,5 %98,5 %98,5 %98,4 %
Likviditetsgrad Na.Na.6.525,2 %6.524,0 %6.542,2 %6.532,4 %6.543,7 %6.109,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet hæfter som komplementar ubegrænset for alle forpligtelser i K/S Rose Lodge.Pr. 31.12.2022 udgør egenkapitalen i K/S'et kr. 5.622.686.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Rose Lodge Komplementar ApS. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar - 31. december 2022 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles af direktionen til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Ingen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktivitet består i at være komplementar i K/S Rose Lodge. Selskabet ejer ikke anparter og har ikke andel i kommanditselskabets indkomst, formue eller likvidationsprovenu.