Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-1.250

Årets resultat

37.124

Aktiver

303'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

116'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.12.2021
2019
18.12.2020
2018
22.11.2019
2017
10.12.2018
2016
29.11.2017
2015
16.12.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-1.250-1.250-1.250-10.931-9.900-8.760-2.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000000-4.297
Finansieringsomkostninger-7.039-4.527-12.005-107.662000
Andre finansielle omkostninger0000-16.247-8.2260
Resultat før skat36.43670.984103.009-118.593-113.85182.658-112.995
Resultat37.12472.922103.009-118.593-113.85182.658-112.995
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.12.2021
2019
18.12.2020
2018
22.11.2019
2017
10.12.2018
2016
29.11.2017
2015
16.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 60.94245.82800125.00000
Likvider4.49120.73923.29124.988545969
Kortfristede aktiver0000125.0545969
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver237.750193.025116.2640201.101413.805193.802
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000201.101413.805193.802
Aktiver303.183259.592139.55524.988326.155413.864193.871
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.12.2021
2019
18.12.2020
2018
22.11.2019
2017
10.12.2018
2016
29.11.2017
2015
16.12.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital116.10078.9766.054-96.95521.638135.489101.136
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0003.000003.0006.2500
Kortfristede forpligtelser172.657157.902133.501121.943304.517278.37592.735
Gældsforpligtelser187.083180.616133.501121.943304.517278.37592.735
Forpligtelser187.083180.616133.501121.943304.517278.37592.735
Passiver303.183259.592139.55524.988326.155413.864193.871
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.12.2021
2019
18.12.2020
2018
22.11.2019
2017
10.12.2018
2016
29.11.2017
2015
16.12.2016
Afkastningsgrad -0,4 %-0,5 %-0,9 %-43,7 %-3,0 %-2,1 %-1,3 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,0 %92,3 %1.701,5 %122,3 %-526,2 %61,0 %-111,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -17,8 %-27,6 %-10,4 %-10,2 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 38,3 %30,4 %4,3 %-388,0 %6,6 %32,7 %52,2 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.41,1 %0,0 %0,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022 for Såby Invest ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for 2021/22. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ledelsen har fravalgt revision for det kommende regnskabsår og vurderer betingelserne herfor for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter består i at eje kapital i datter- og associerede selskaber samt handel og investering.