Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.075

Primær drift

-6.075

Årets resultat

323'

Aktiver

2.190'

Kortfristede aktiver

253'

Egenkapital

1.001'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

21 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
17.06.2021
2019
16.06.2020
2018
31.05.2019
2017
18.05.2018
2016
24.05.2017
2015
08.06.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-6.075-6.076000000
Resultat af primær drift-6.075-6.076-6.424-5.800-8.800-5.700-5.549-4.675
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0-291180003
Finansieringsomkostninger-33.728-32.756-31.707-30.720-29.829-32.179-36.020-42.422
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat266.300123.30773.35729.88410.55858.71249.72838.262
Resultat322.58284.18473.51154.9142.05867.04458.87348.623
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
17.06.2021
2019
16.06.2020
2018
31.05.2019
2017
18.05.2018
2016
24.05.2017
2015
08.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 234.57334.490105.234105.08080.05080.30073.96862.823
Likvider18.09618.67119.2659.1131.1124.9333.6342.183
Kortfristede aktiver252.66953.161124.499114.19381.16285.23377.60265.006
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.937.2471.791.1451.738.9771.827.5001.761.1042.111.9172.015.3261.924.030
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver1.937.2471.791.1451.738.9771.827.5001.761.1042.111.9172.015.3261.924.030
Aktiver2.189.9161.844.3061.863.4761.941.6931.842.2662.197.1502.092.9281.989.036
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
17.06.2021
2019
16.06.2020
2018
31.05.2019
2017
18.05.2018
2016
24.05.2017
2015
08.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital1.001.074678.493594.309520.799465.885463.827396.783337.912
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.188.8421.165.8131.269.1671.420.8941.376.3811.733.3231.696.1451.651.124
Gældsforpligtelser1.188.8421.165.8131.269.1671.420.8941.376.3811.733.3231.696.1451.651.124
Forpligtelser1.188.8421.165.8131.269.1671.420.8941.376.3811.733.3231.696.1451.651.124
Passiver2.189.9161.844.3061.863.4761.941.6931.842.2662.197.1502.092.9281.989.036
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
17.06.2021
2019
16.06.2020
2018
31.05.2019
2017
18.05.2018
2016
24.05.2017
2015
08.06.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,3 %-0,3 %-0,3 %-0,5 %-0,3 %-0,3 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,2 %12,4 %12,4 %10,5 %0,4 %14,5 %14,8 %14,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -18,0 %-18,5 %-20,3 %-18,9 %-29,5 %-17,7 %-15,4 %-11,0 %
Soliditestgrad 45,7 %36,8 %31,9 %26,8 %25,3 %21,1 %19,0 %17,0 %
Likviditetsgrad 21,3 %4,6 %9,8 %8,0 %5,9 %4,9 %4,6 %3,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for ABJ Company Group ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Selskabets dattervirksomhed J&L Consulting Ltd. er indregnet til kostpris på t. kr. 1. 500. J&L Consulting Ltd. er beliggende i Ukraine, hvor der i 2022 er udbrudt krig. Afhæning af længden på de russiske krigshandlinger, vil det kunne påvirke værdien væsenligt, hvorfor der er usikkerhed ved indregning og måling heraf. J&L Consulting Ltd. yder konsulentbistand til udenlandske virksomheder, som driver virksomhed i Ukraine. Det er ledelsens forventning, at der vil blive behov for ekstraordinær assistance til selskabets kunder, når virksomhederne i Ukraine skal genoprettes. Med beggrund heri fastholdes værdien af J&L Consulting Ltd.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for ABJ Company Group ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af holdingvirksomhed og beslægtede investeringer.