Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-21.432

Primær drift

-21.432

Årets resultat

268'

Aktiver

2.725'

Kortfristede aktiver

1.494'

Egenkapital

2.588'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
17.11.2020
2018
24.09.2019
2017
03.10.2018
2016
10.10.2017
2015
05.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-21.432-22.279-21.009-17.332-18.153-3.494529.393
Resultat af primær drift-21.432-22.279-21.009-17.332-18.153-3.4940
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter72.062182.13029.75525.60438.186190.0495.591
Finansieringsomkostninger-84.636-542-4.421-5.571-34.823-29.56683.562
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat261.173244.502-55.431-93.555237.2521.138.136451.422
Resultat267.817208.156-58.065-116.538262.4201.104.108469.088
Forslag til udbytte-206.000-168.620-206.000-206.000-206.000-103.4000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
17.11.2020
2018
24.09.2019
2017
03.10.2018
2016
10.10.2017
2015
05.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 167.108176.578140.69861.546104.344160.915577.082
Likvider232.13952.02739.276194.65110.576487.074727.586
Kortfristede aktiver1.493.5121.337.2041.112.2061.164.2521.803.4372.494.2931.304.668
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.231.2731.299.2551.427.1681.672.0811.360.337590.295737.740
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.231.2731.299.2551.427.1681.672.0811.360.337590.295737.740
Aktiver2.724.7852.636.4592.539.3742.836.3333.163.7743.084.5882.042.408
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
17.11.2020
2018
24.09.2019
2017
03.10.2018
2016
10.10.2017
2015
05.09.2016
Forslag til udbytte206.000168.620206.000206.000206.000103.4000
Egenkapital2.588.1862.488.9892.486.8332.750.8983.073.4362.914.4161.810.308
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser136.599147.47052.54185.43590.338170.172232.100
Gældsforpligtelser136.599147.47052.54185.43590.338170.172232.100
Forpligtelser136.599147.47052.54185.43590.338170.172232.100
Passiver2.724.7852.636.4592.539.3742.836.3333.163.7743.084.5882.042.408
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
17.11.2020
2018
24.09.2019
2017
03.10.2018
2016
10.10.2017
2015
05.09.2016
Afkastningsgrad -0,8 %-0,8 %-0,8 %-0,6 %-0,6 %-0,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,3 %8,4 %-2,3 %-4,2 %8,5 %37,9 %25,9 %
Payout-ratio 76,9 %81,0 %-354,8 %-176,8 %78,5 %9,4 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -25,3 %-4.110,5 %-475,2 %-311,1 %-52,1 %-11,8 %Na.
Soliditestgrad 95,0 %94,4 %97,9 %97,0 %97,1 %94,5 %88,6 %
Likviditetsgrad 1.093,4 %906,8 %2.116,8 %1.362,7 %1.996,3 %1.465,7 %562,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Peter Balstrup Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Peter Balstrup Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af investering i unoterede kapitalandele samt øvrige finansielle investeringer.