Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-3.869

Primær drift

-3.869

Årets resultat

7.119'

Aktiver

70.716'

Kortfristede aktiver

62.217'

Egenkapital

62.963'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
20.11.2019
2017
20.11.2018
2016
01.11.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.869-16.926-23.783-81.025-47.055-14.750
Resultat af primær drift-3.869000-47.0550
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00066.327-248.32517.737.801
Finansielle indtægter9.321.0121.098.7711.246.5501.594.5091.975.854845.367
Finansieringsomkostninger-190.122-698.466-90.540-1.313.459-129.477-555.709
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat000000
Resultat7.119.081146.948883.142222.3511.154.26917.952.231
Forslag til udbytte0000-200.000-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
20.11.2019
2017
20.11.2018
2016
01.11.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000193.6492.673.7015.991.179
Likvider1.259.5525.197.000765.2367.008.6585.504.69018.017.206
Kortfristede aktiver62.216.73151.725.20148.449.06449.377.94646.518.63653.176.904
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver0008.468.0708.401.74325.650.068
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver8.499.2957.999.3138.599.3138.468.0708.401.74325.650.068
Aktiver70.716.02659.724.51457.048.37757.846.01654.920.37978.826.972
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
20.11.2019
2017
20.11.2018
2016
01.11.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte0000200.000101.200
Egenkapital62.962.52755.843.44655.696.49954.813.35754.791.00553.737.936
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser43.77521.25017.00017.00015.00015.000
Kortfristede forpligtelser0003.032.659129.37425.089.035
Gældsforpligtelser7.753.4993.881.06803.032.659129.37425.089.035
Forpligtelser7.753.4993.881.06803.032.659129.37425.089.035
Passiver70.716.02659.724.51457.048.37757.846.01654.920.37978.826.972
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
20.11.2019
2017
20.11.2018
2016
01.11.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad 0,0 %Na.Na.Na.-0,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,3 %0,3 %1,6 %0,4 %2,1 %33,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.17,3 %0,6 %
Gældsdæknings-nøgletal -2,0 %Na.Na.Na.-36,3 %Na.
Soliditestgrad 89,0 %93,5 %97,6 %94,8 %99,8 %68,2 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.1.628,2 %35.956,7 %212,0 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-19
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Ole Toft-Hansen Holding ApS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Betingelserne for at fravælge revision er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hjørring , den 2021-11-19 Direktion: Ole Toft-Hansen,