Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-3.500

Primær drift

-3.500

Årets resultat

-6.368

Aktiver

0

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-320'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
18.10.2021
2019
03.12.2020
2018
29.10.2019
2017
01.11.2018
2016
25.10.2017
2015
02.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.500-2.500-2.500-2.937-2.876-3.000-2.625
Resultat af primær drift-3.500-2.50000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00321.4660000
Finansieringsomkostninger00-2.030-1.994-1.921-1.921-3.014
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-6.368-4.560316.936-4.931-4.797-4.921-5.639
Resultat-6.368-4.560316.936-4.931-4.797-4.921-5.639
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
18.10.2021
2019
03.12.2020
2018
29.10.2019
2017
01.11.2018
2016
25.10.2017
2015
02.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider0000000
Kortfristede aktiver0000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver0000000
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
18.10.2021
2019
03.12.2020
2018
29.10.2019
2017
01.11.2018
2016
25.10.2017
2015
02.11.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-320.287-313.919-309.359-626.295-621.364-616.567-611.646
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.5002.5002.5002.8752.8132.7502.500
Kortfristede forpligtelser320.287313.919309.359626.295621.364616.567611.646
Gældsforpligtelser320.287313.919309.359626.295621.364616.567611.646
Forpligtelser320.287313.919309.359626.295621.364616.567611.646
Passiver0000000
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
18.10.2021
2019
03.12.2020
2018
29.10.2019
2017
01.11.2018
2016
25.10.2017
2015
02.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,0 %1,5 %-102,4 %0,8 %0,8 %0,8 %0,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Diemer Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Diemer Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at eje kapitalandele.