Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-52.980

Primær drift

-52.980

Årets resultat

-364'

Aktiver

2.195'

Kortfristede aktiver

2.195'

Egenkapital

2.185'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
23.06.2021
2019
02.04.2020
2018
21.03.2019
2017
22.05.2018
2016
02.03.2017
2015
17.05.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-52.980-17.706-12.987-12.241-22.559-27.0122.832.2194.070.066
Resultat af primær drift-52.980-17.706-12.987-12.241-21.902-28.6226.597.0961.068.050
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter75.110124.56796.375268.9923.29738.50604
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-385.826-820-1.092-4.447-177.117-19.496-6.782-19.613
Resultat før skat-363.696106.04182.296252.304-195.722-9.6126.590.3141.048.441
Resultat-363.60781.95963.481237.234-195.722-7.4235.144.276807.800
Forslag til udbytte-117.800-114.4000-110.600-108.0000-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
23.06.2021
2019
02.04.2020
2018
21.03.2019
2017
22.05.2018
2016
02.03.2017
2015
17.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider240.120334.699707.5721.300.235956.7251.486.4664.070.975401.366
Kortfristede aktiver2.195.0622.673.0792.879.0313.384.2843.396.9244.076.5114.490.029959.506
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver0000000245.284
Aktiver2.195.0622.673.0792.879.0313.384.2843.396.9244.076.5114.490.0291.204.790
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
23.06.2021
2019
02.04.2020
2018
21.03.2019
2017
22.05.2018
2016
02.03.2017
2015
17.05.2016
Forslag til udbytte117.800114.4000110.600108.0000103.4000
Egenkapital2.184.9622.662.9692.694.0103.336.1293.379.8953.681.4173.799.727355.451
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser00000000
Gældsforpligtelser10.10010.110185.02148.15517.029395.094286.063849.339
Forpligtelser10.10010.110185.02148.15517.029395.094286.063849.339
Passiver2.195.0622.673.0792.879.0313.384.2843.396.9244.076.5114.490.0291.204.790
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
23.06.2021
2019
02.04.2020
2018
21.03.2019
2017
22.05.2018
2016
02.03.2017
2015
17.05.2016
Afkastningsgrad -2,4 %-0,7 %-0,5 %-0,4 %-0,6 %-0,7 %146,9 %88,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -16,6 %3,1 %2,4 %7,1 %-5,8 %-0,2 %135,4 %227,3 %
Payout-ratio -32,4 %139,6 %Na.46,6 %-55,2 %Na.2,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,5 %99,6 %93,6 %98,6 %99,5 %90,3 %84,6 %29,5 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-26
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for Karl Erik Brok ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at fravælge revision for opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Oplysning om usædvanlige forhold:OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDEBEGIVENHEDERIngen.