Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.930'

Primær drift

1.016'

Årets resultat

783'

Aktiver

6.097'

Kortfristede aktiver

6.097'

Egenkapital

5.474'

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.06.2022
2020
08.06.2021
2019
27.08.2020
2018
16.04.2019
2017
22.02.2018
2016
24.03.2017
2015
14.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.929.8911.703.863958.085867.234995.043808.5341.047.184753.408
Resultat af primær drift1.016.051779.940219.310125.408264.719100.807315.3260
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0291613987142.7161.383
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger15.0078.7968.9586.3123.9316.187333255
Resultat før skat1.001.044771.173210.513119.1350000
Resultat783.222602.521160.24392.999203.52173.514248.36589.483
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.06.2022
2020
08.06.2021
2019
27.08.2020
2018
16.04.2019
2017
22.02.2018
2016
24.03.2017
2015
14.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 974.343637.0593.528.796574.298947.055600.885740.094819.201
Likvider5.123.0895.411.2401.723.8524.330.9953.778.6663.912.7263.658.2883.609.725
Kortfristede aktiver6.097.4326.048.2995.252.6484.905.2934.725.7214.513.6114.398.3824.428.926
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00024.18848.37772.566239.155316.744
Langfristede aktiver00024.18848.37772.566239.155316.744
Aktiver6.097.4326.048.2995.252.6484.929.4814.774.0984.586.1774.637.5374.745.670
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.06.2022
2020
08.06.2021
2019
27.08.2020
2018
16.04.2019
2017
22.02.2018
2016
24.03.2017
2015
14.06.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800103.4000
Egenkapital5.474.0144.805.1924.315.6714.266.0284.281.0294.183.3084.213.1943.964.829
Hensatte forpligtelser00003.6306.62213.75017.886
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.5008.5008.5008.5008.50024.45825.77819.520
Kortfristede forpligtelser623.4181.243.107936.977663.453489.439396.247410.593762.955
Gældsforpligtelser623.4181.243.107936.977663.453489.439396.247410.593762.955
Forpligtelser623.4181.243.107936.977663.453489.439396.247410.593762.955
Passiver6.097.4326.048.2995.252.6484.929.4814.774.0984.586.1774.637.5374.745.670
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.06.2022
2020
08.06.2021
2019
27.08.2020
2018
16.04.2019
2017
22.02.2018
2016
24.03.2017
2015
14.06.2016
Afkastningsgrad 16,7 %12,9 %4,2 %2,5 %5,5 %2,2 %6,8 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,3 %12,5 %3,7 %2,2 %4,8 %1,8 %5,9 %2,3 %
Payout-ratio 15,0 %19,0 %70,5 %118,9 %53,1 %143,9 %41,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 89,8 %79,4 %82,2 %86,5 %89,7 %91,2 %90,8 %83,5 %
Likviditetsgrad 978,1 %486,5 %560,6 %739,4 %965,5 %1.139,1 %1.071,2 %580,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-19
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2022 for Søren Lildal ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn som forsvarlige. Jeg finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål består i levering af konsulentydelser indenfor IT-området.