Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

3.195'

Primær drift

738'

Årets resultat

372'

Aktiver

3.204'

Kortfristede aktiver

3.157'

Egenkapital

1.698'

Afkastningsgrad

23 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.03.2022
2019
25.01.2021
2018
03.12.2019
2017
14.03.2019
2016
27.02.2018
2015
13.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.195.4934.454.6100000
Resultat af primær drift737.6631.285.8511.018.783960.764293.3331.111.981
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter082.46340.45849.20758.12532.282
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-259.354-110.257-125.187-100.250-48.002-25.107
Resultat før skat478.3091.258.057934.054909.721303.4560
Resultat371.635981.357728.144709.929234.852872.547
Forslag til udbytte-230.000-600.000-600.000-600.000-1.000.000-1.000.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.03.2022
2019
25.01.2021
2018
03.12.2019
2017
14.03.2019
2016
27.02.2018
2015
13.03.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000
Likvider1.579.6992.617.4842.612.5691.587.5542.946.6043.318.951
Kortfristede aktiver3.156.6293.954.3784.346.2204.137.0364.680.5204.931.598
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver47.73944.06156.72952.77421.7510
Aktiver3.204.3683.998.4394.402.9494.189.8104.702.2714.931.598
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.03.2022
2019
25.01.2021
2018
03.12.2019
2017
14.03.2019
2016
27.02.2018
2015
13.03.2017
Forslag til udbytte230.000600.000600.000600.0001.000.0001.000.000
Egenkapital1.698.1301.515.5741.134.2171.619.0731.909.1442.674.292
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld0124.8580000
Leverandører af varer og tjenesteydelser77.677037.000050.0320
Kortfristede forpligtelser000000
Gældsforpligtelser1.506.2382.482.8653.268.7322.570.7372.793.1272.257.306
Forpligtelser1.506.2382.482.8653.268.7322.570.7372.793.1272.257.306
Passiver3.204.3683.998.4394.402.9494.189.8104.702.2714.931.598
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.03.2022
2019
25.01.2021
2018
03.12.2019
2017
14.03.2019
2016
27.02.2018
2015
13.03.2017
Afkastningsgrad 23,0 %32,2 %23,1 %22,9 %6,2 %22,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 21,9 %64,8 %64,2 %43,8 %12,3 %32,6 %
Payout-ratio 61,9 %61,1 %82,4 %84,5 %425,8 %114,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 53,0 %37,9 %25,8 %38,6 %40,6 %54,2 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Selskabets direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for MADS & VITUS ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Der er for regnskabsåret ikke usikkerhed ved indregning og måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Der er for regnskabsåret ingen usædvanlige forhold.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktiviteter ligger indenfor projektledelse og gennemførelse af IT projekter, samt uddannelse og undervisning.