Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

127'

Primær drift

107'

Årets resultat

5.716

Aktiver

2.650'

Kortfristede aktiver

89.897

Egenkapital

528'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

20 %

Likviditetsgrad

10 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
02.11.2020
2018
13.12.2019
2017
10.12.2018
2016
12.12.2017
2015
05.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat126.74311.38722.30716.49212.97020.78315.922
Resultat af primær drift106.8000016.492-2.63000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-99.472-19.990-13.928-8.659-9.613-9.875-6.488
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat7.328-8.6038.3797.833-12.24310.9089.434
Resultat5.716-6.7106.5426.130-9.5468.5107.367
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
02.11.2020
2018
13.12.2019
2017
10.12.2018
2016
12.12.2017
2015
05.12.2016
Kortfristede varebeholdninger00225.515168.567168.567168.567168.567
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.392318.534214.265115.167117.757110.892115.714
Likvider76.50561.01037.05956.12236.97413.38353.974
Kortfristede aktiver89.897379.544476.839339.856323.298292.842338.255
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver2.559.7212.591.550500.000500.000500.000500.000500.000
Langfristede aktiver2.559.7212.591.550500.000500.000500.000500.000500.000
Aktiver2.649.6182.971.094976.839839.856823.298792.842838.255
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
02.11.2020
2018
13.12.2019
2017
10.12.2018
2016
12.12.2017
2015
05.12.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital528.488538.906545.616539.074532.944542.490533.979
Hensatte forpligtelser26.99843.02742.88942.72442.47345.65445.280
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser23.60945.08321.19616.03316.03317.21318.483
Kortfristede forpligtelser893.6342.389.161386.662256.606247.397202.674258.490
Gældsforpligtelser2.094.1322.389.161388.334258.058247.881204.698258.996
Forpligtelser2.094.1322.389.161388.334258.058247.881204.698258.996
Passiver2.649.6182.971.094976.839839.856823.298792.842838.255
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
02.11.2020
2018
13.12.2019
2017
10.12.2018
2016
12.12.2017
2015
05.12.2016
Afkastningsgrad 4,0 %Na.Na.2,0 %-0,3 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,1 %-1,2 %1,2 %1,1 %-1,8 %1,6 %1,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 107,4 %Na.Na.190,5 %-27,4 %Na.Na.
Soliditestgrad 19,9 %18,1 %55,9 %64,2 %64,7 %68,4 %63,7 %
Likviditetsgrad 10,1 %15,9 %123,3 %132,4 %130,7 %144,5 %130,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Thokodan Ejendomme ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, t.kr. 1.222, er der givet pant i Stenbrobakken 4, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør t.kr. 2.087. Selskabet har udstedt ejerpantebrev på t.kr. 250 i ejendommen Nørregade 64A, som ligger til sikkerhed for søsterselskabs mellemværende med pengeinstitut.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Thokodan Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er udlejning af ejendomme.