Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-58.609

Primær drift

-58.609

Årets resultat

3.215'

Aktiver

52.029'

Kortfristede aktiver

47.119'

Egenkapital

50.272'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
27.10.2020
2018
01.10.2019
2017
11.10.2018
2016
13.10.2017
2015
13.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-58.609-70.732-56.238-57.273-78.988-76.2460
Resultat af primær drift-58.609-70.732-56.238-57.273-78.988-76.246774.639
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter2.792.2955.360.3171.134.0565.143.6941.530.0003.145.965728.870
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-666.152-37.577-2.703.631-59.765-1.829.054-74.148-57.123
Resultat før skat3.677.4288.190.135384.3877.076.255000
Resultat3.215.0657.032.167741.7505.964.6323.300.0845.039.1601.315.677
Forslag til udbytte-3.500.000-3.500.000-3.500.000-108.000-3.500.000-3.500.000-1.500.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
27.10.2020
2018
01.10.2019
2017
11.10.2018
2016
13.10.2017
2015
13.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.189.1691.499.4181.528.4632.738.4923.470.8631.205.4952.216.509
Likvider1.467.972839.630898.2161.123.460219.0612.402.548465.184
Kortfristede aktiver47.119.31248.731.36643.242.28448.080.82244.536.55644.637.41543.658.819
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.910.1535.304.3186.476.7916.975.1015.168.4865.524.7683.309.208
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver4.910.1535.304.3186.476.7916.975.1015.168.4865.524.7683.309.208
Aktiver52.029.46554.035.68449.719.07555.055.92349.705.04250.162.18346.968.027
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
27.10.2020
2018
01.10.2019
2017
11.10.2018
2016
13.10.2017
2015
13.10.2016
Forslag til udbytte3.500.0003.500.0003.500.000108.0003.500.0003.500.0001.500.000
Egenkapital50.272.42850.557.36347.025.19649.166.44646.701.81446.901.73043.362.570
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser1.757.0373.478.3212.693.8795.889.4773.003.2283.260.4533.605.457
Gældsforpligtelser1.757.0373.478.3212.693.8795.889.4773.003.2283.260.4533.605.457
Forpligtelser1.757.0373.478.3212.693.8795.889.4773.003.2283.260.4533.605.457
Passiver52.029.46554.035.68449.719.07555.055.92349.705.04250.162.18346.968.027
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
27.10.2020
2018
01.10.2019
2017
11.10.2018
2016
13.10.2017
2015
13.10.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,2 %-0,2 %1,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,4 %13,9 %1,6 %12,1 %7,1 %10,7 %3,0 %
Payout-ratio 108,9 %49,8 %471,9 %1,8 %106,1 %69,5 %114,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,6 %93,6 %94,6 %89,3 %94,0 %93,5 %92,3 %
Likviditetsgrad 2.681,7 %1.401,0 %1.605,2 %816,4 %1.483,0 %1.369,1 %1.210,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til sel-skabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskat-tede selskaber.Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-16
Ledelsespåtegning:Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/5 2021 - 30/4 2022 for Mogens VedelPedersen Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisendebillede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder.