Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-52.683

Primær drift

-69.691

Årets resultat

1.493'

Aktiver

16.075'

Kortfristede aktiver

13.259'

Egenkapital

13.322'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
27.03.2020
2017
10.04.2019
2016
17.04.2018
2015
21.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-52.683-25.564197.85761.40032.589-11.977
Resultat af primær drift-69.6910197.85748.26919.458-23.441
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter2.060.963332.494747.29724.154426
Finansieringsomkostninger-70.346-1.038.010-128.272-568.836-15.945-20.206
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.920.926-731.080816.88212.724.149903.517-43.621
Resultat1.492.614-570.908638.69312.836.424899.865-43.621
Forslag til udbytte-400.0000-300.000-500.000-948.000-600.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
27.03.2020
2017
10.04.2019
2016
17.04.2018
2015
21.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 92.149222.0177.41013.388.8371.883.2710
Likvider258.458686.3711.731.1671.197.50693.957413.457
Kortfristede aktiver13.259.41511.922.97612.823.70525.137.4801.977.228413.457
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver477.214454.825483.500570.500108.500108.500
Materielle aktiver2.338.1921.660.2001.548.4641.114.9791.128.1101.141.241
Langfristede aktiver2.815.4062.115.0252.031.9641.685.4791.236.6101.249.741
Aktiver16.074.82114.038.00114.855.66926.822.9593.213.8381.663.198
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
27.03.2020
2017
10.04.2019
2016
17.04.2018
2015
21.12.2016
Forslag til udbytte400.0000300.000500.000948.000600.000
Egenkapital13.322.10512.229.49113.100.39912.961.7061.073.282876.817
Hensatte forpligtelser30.32908.934000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00005.0005.000
Kortfristede forpligtelser1.733.257954.1131.746.33613.345.3981.535.04593.132
Gældsforpligtelser2.722.3871.808.5101.746.33613.861.2532.140.556786.381
Forpligtelser2.722.3871.808.5101.746.33613.861.2532.140.556786.381
Passiver16.074.82114.038.00114.855.66926.822.9593.213.8381.663.198
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
27.03.2020
2017
10.04.2019
2016
17.04.2018
2015
21.12.2016
Afkastningsgrad -0,4 %Na.1,3 %0,2 %0,6 %-1,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,2 %-4,7 %4,9 %99,0 %83,8 %-5,0 %
Payout-ratio 26,8 %Na.47,0 %3,9 %105,3 %-1.375,5 %
Gældsdæknings-nøgletal -99,1 %Na.154,2 %8,5 %122,0 %-116,0 %
Soliditestgrad 82,9 %87,1 %88,2 %48,3 %33,4 %52,7 %
Likviditetsgrad 765,0 %1.249,6 %734,3 %188,4 %128,8 %443,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for OLE KJÆRGAARD HOLDING ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 855, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2021 udgør t.kr. 1.651.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for OLE KJÆRGAARD HOLDING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet består i at besidde anparter i OK Handel Thyborøn ApS samt formueforvaltning.