Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

1.873'

Primær drift

421'

Årets resultat

318'

Aktiver

1.482'

Kortfristede aktiver

670'

Egenkapital

789'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
10.09.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
29.09.2017
2015
28.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.873.1701.655.3101.788.3241.974.8701.720.4291.440.9941.226.870
Resultat af primær drift421.471328.661297.774363.864242.253226.58427.273
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter4376512747907441.207
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-14.082-13.859-11.833-16.439-11.567-20.715-16.190
Resultat før skat407.433315.566286.068347.904000
Resultat317.519245.980223.082271.300179.932160.8979.364
Forslag til udbytte-200.000-300.000-300.000-108.000-105.800-100.000-50.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
10.09.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
29.09.2017
2015
28.09.2016
Kortfristede varebeholdninger1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider481.492610.377583.760442.752356.382338.184159.006
Kortfristede aktiver670.3281.011.643989.955956.268591.588567.467398.136
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver811.293605.608682.586825.576879.661795.680806.547
Aktiver1.481.6211.617.2511.672.5411.781.8441.471.2491.363.1471.204.683
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
10.09.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
29.09.2017
2015
28.09.2016
Forslag til udbytte200.000300.000300.000108.000105.800100.00050.000
Egenkapital789.158771.639825.659710.577545.077465.145354.247
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser239.660190.736245.348365.884241.400257.958167.149
Kortfristede forpligtelser0000000
Gældsforpligtelser552.082724.524721.857944.240814.192795.857760.918
Forpligtelser552.082724.524721.857944.240814.192795.857760.918
Passiver1.481.6211.617.2511.672.5411.781.8441.471.2491.363.1471.204.683
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
10.09.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
29.09.2017
2015
28.09.2016
Afkastningsgrad 28,4 %20,3 %17,8 %20,4 %16,5 %16,6 %2,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,2 %31,9 %27,0 %38,2 %33,0 %34,6 %2,6 %
Payout-ratio 63,0 %122,0 %134,5 %39,8 %58,8 %62,2 %534,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 53,3 %47,7 %49,4 %39,9 %37,0 %34,1 %29,4 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:11. SIKKERHEDSSTILLELSER:Der er ingen sikkerhedsstillelser i selskabet pr. 30. juni 2022.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Anlægsgartner Arne Petersen ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stillingpr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedformål er at drive virksomhed som entreprenør og anlægsgartner samt anden hermed beslægtetvirksomhed.