Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

542'

Primær drift

532'

Årets resultat

533'

Aktiver

736'

Kortfristede aktiver

736'

Egenkapital

650'

Afkastningsgrad

72 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.11.2020
2018
23.12.2019
2017
09.12.2018
2016
18.12.2017
2015
08.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat542.36400000
Resultat af primær drift532.364-2.700-5.17872.0081.43158.920
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter1.11000000
Finansieringsomkostninger-865-171-196-2600-242
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat532.609-2.871-5.37471.7481.43158.678
Resultat532.609-2.871-5.37471.7481.43158.678
Forslag til udbytte-83.00000-73.0000-57.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.11.2020
2018
23.12.2019
2017
09.12.2018
2016
18.12.2017
2015
08.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 265.9096321.11096748.51523.750
Likvider21.637118.815121.208200.09099.605176.647
Kortfristede aktiver735.771119.447122.318201.057148.120200.397
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver735.771119.447122.318201.057148.120200.397
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.11.2020
2018
23.12.2019
2017
09.12.2018
2016
18.12.2017
2015
08.12.2016
Forslag til udbytte83.0000073.000057.000
Egenkapital649.556116.947119.818198.192126.445182.014
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser86.2152.5002.5002.86521.67518.383
Gældsforpligtelser86.2152.5002.5002.86521.67518.383
Forpligtelser86.2152.5002.5002.86521.67518.383
Passiver735.771119.447122.318201.057148.120200.397
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.11.2020
2018
23.12.2019
2017
09.12.2018
2016
18.12.2017
2015
08.12.2016
Afkastningsgrad 72,4 %-2,3 %-4,2 %35,8 %1,0 %29,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 82,0 %-2,5 %-4,5 %36,2 %1,1 %32,2 %
Payout-ratio 15,6 %Na.Na.101,7 %Na.97,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 61.545,0 %-1.578,9 %-2.641,8 %27.695,4 %Na.24.347,1 %
Soliditestgrad 88,3 %97,9 %98,0 %98,6 %85,4 %90,8 %
Likviditetsgrad 853,4 %4.777,9 %4.892,7 %7.017,7 %683,4 %1.090,1 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Selskabet har intet pantsat eller stillet nogen sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2020 - 30. september 2021 for SLACON ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.   Ledelsen har, på baggrund i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2 pkt. , valgt, at årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 ikke skal revideres. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.