Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-690

Primær drift

-690

Årets resultat

86.178

Aktiver

1.051'

Kortfristede aktiver

432'

Egenkapital

943'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

400 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
25.11.2020
2018
30.11.2019
2017
24.10.2018
2016
24.09.2017
2015
04.11.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-690000000
Resultat af primær drift-690-920-920-923-478-1-1.265
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00000728557
Finansieringsomkostninger-1.107-345-287-788-16.980-7.6380
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat85.90530.77418.24649.878106.422212.272123.044
Resultat86.17830.94518.26648.49347.237274.620146.980
Forslag til udbytte00000-103.400-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
25.11.2020
2018
30.11.2019
2017
24.10.2018
2016
24.09.2017
2015
04.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 212.408193.311211.840185.20661.939138.18898.581
Likvider220.006251.803253.068254.275437.98637.0107.542
Kortfristede aktiver432.414445.114464.908439.481499.925220.498140.061
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver618.250530.548498.509587.056641.267620.787527.804
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver618.250530.548498.509587.056641.267620.787527.804
Aktiver1.050.664975.662963.4171.026.5371.141.192841.285667.865
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
25.11.2020
2018
30.11.2019
2017
24.10.2018
2016
24.09.2017
2015
04.11.2016
Forslag til udbytte00000103.400101.200
Egenkapital942.694856.516825.571708.919660.426841.285667.865
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser107.970119.146137.846317.618480.76600
Gældsforpligtelser107.970119.146137.846317.618480.76600
Forpligtelser107.970119.146137.846317.618480.76600
Passiver1.050.664975.662963.4171.026.5371.141.192841.285667.865
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
25.11.2020
2018
30.11.2019
2017
24.10.2018
2016
24.09.2017
2015
04.11.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %0,0 %0,0 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,1 %3,6 %2,2 %6,8 %7,2 %32,6 %22,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.37,7 %68,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -62,3 %-266,7 %-320,6 %-117,1 %-2,8 %0,0 %Na.
Soliditestgrad 89,7 %87,8 %85,7 %69,1 %57,9 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 400,5 %373,6 %337,3 %138,4 %104,0 %Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for STENILD HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.