Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

106'

Primær drift

-242'

Årets resultat

-116'

Aktiver

3.830'

Kortfristede aktiver

349'

Egenkapital

1.684'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

44 %

Likviditetsgrad

84 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
07.09.2020
2018
14.09.2019
2017
24.09.2018
2016
11.09.2017
2015
14.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat106.375116.533168.949207.747239.900196.334219.174
Resultat af primær drift-242.42500207.747673.900188.444216.482
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter117.95636.32632.61130.50825.84219.74918.110
Finansieringsomkostninger-23.872-39.404-50.617-54.0050-65.493-56.735
Andre finansielle omkostninger0000-53.82300
Resultat før skat-148.341113.455150.943184.250645.919142.700177.857
Resultat-115.69447.388117.754156.045504.325110.767135.496
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
07.09.2020
2018
14.09.2019
2017
24.09.2018
2016
11.09.2017
2015
14.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 349.001410.678358.769326.158285.600227.583198.314
Likvider09.22436.713038.62722.4500
Kortfristede aktiver349.001419.902395.482326.158324.227250.033198.314
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver3.481.0003.829.8003.829.8003.829.8003.829.8003.395.8003.403.690
Langfristede aktiver3.481.0003.829.8003.829.8003.829.8003.829.8003.395.8003.403.690
Aktiver3.830.0014.249.7024.225.2824.155.9584.154.0273.645.8333.602.004
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
07.09.2020
2018
14.09.2019
2017
24.09.2018
2016
11.09.2017
2015
14.09.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.683.7431.799.4371.752.0491.634.2941.478.249973.924852.737
Hensatte forpligtelser102.432178.441177.714177.261191.14295.95399.242
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000109.30000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.50013.50013.5000022.6138.020
Kortfristede forpligtelser413.867458.813384.721278.126363.773353.339322.359
Gældsforpligtelser2.043.8262.271.8242.295.5192.344.4032.484.6362.575.9562.650.025
Forpligtelser2.043.8262.271.8242.295.5192.344.4032.484.6362.575.9562.650.025
Passiver3.830.0014.249.7024.225.2824.155.9584.154.0273.645.8333.602.004
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
07.09.2020
2018
14.09.2019
2017
24.09.2018
2016
11.09.2017
2015
14.09.2016
Afkastningsgrad -6,3 %Na.Na.5,0 %16,2 %5,2 %6,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -6,9 %2,6 %6,7 %9,5 %34,1 %11,4 %15,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.015,5 %Na.Na.384,7 %Na.287,7 %381,6 %
Soliditestgrad 44,0 %42,3 %41,5 %39,3 %35,6 %26,7 %23,7 %
Likviditetsgrad 84,3 %91,5 %102,8 %117,3 %89,1 %70,8 %61,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ofelia Voldum ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.736, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 3.481. I ovenstående ejendomme er der udstedt ejerpantebreve for t.kr. 200, som er stillet til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022 for Ofelia Voldum ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive, eje, udleje og administrere udlejningsejendomme og anden dermed beslægtet virksomhed.