Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.427'

Primær drift

391'

Årets resultat

384'

Aktiver

1.421'

Kortfristede aktiver

1.273'

Egenkapital

1.219'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.11.2020
2018
25.10.2019
2017
13.11.2018
2016
24.11.2017
2015
28.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.426.612915.696840.367000
Resultat af primær drift390.796-5.510268.422321.872200.102-60.936
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-3.958-5.275-3.016-1.954-907-911
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat386.838-10.785265.406319.918199.195-61.847
Resultat384.212-10.785265.406319.918199.195-61.847
Forslag til udbytte-56.500-55.300-54.000-52.900-51.7000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.11.2020
2018
25.10.2019
2017
13.11.2018
2016
24.11.2017
2015
28.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0017.68524.64621.68413.688
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 908.469214.545268.490325.021202.84954.520
Likvider364.943616.100708.814570.938367.640231.768
Kortfristede aktiver1.273.412830.645994.989920.605592.173299.976
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver147.522194.235163.88157.30088.033115.993
Langfristede aktiver147.522194.235163.88157.30088.033115.993
Aktiver1.420.9341.024.8801.158.870977.905680.206415.969
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.11.2020
2018
25.10.2019
2017
13.11.2018
2016
24.11.2017
2015
28.11.2016
Forslag til udbytte56.50055.30054.00052.90051.7000
Egenkapital1.219.047890.135954.920742.414474.197275.002
Hensatte forpligtelser2.62600000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser16.26841.66725.86981.05117.00113.494
Kortfristede forpligtelser199.261134.745203.950235.491206.009140.967
Gældsforpligtelser199.261134.745203.950235.491206.009140.967
Forpligtelser199.261134.745203.950235.491206.009140.967
Passiver1.420.9341.024.8801.158.870977.905680.206415.969
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.11.2020
2018
25.10.2019
2017
13.11.2018
2016
24.11.2017
2015
28.11.2016
Afkastningsgrad 27,5 %-0,5 %23,2 %32,9 %29,4 %-14,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 31,5 %-1,2 %27,8 %43,1 %42,0 %-22,5 %
Payout-ratio 14,7 %-512,7 %20,3 %16,5 %26,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 9.873,6 %-104,5 %8.899,9 %16.472,5 %22.062,0 %-6.688,9 %
Soliditestgrad 85,8 %86,9 %82,4 %75,9 %69,7 %66,1 %
Likviditetsgrad 639,1 %616,5 %487,9 %390,9 %287,5 %212,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for P - B Total service ApS.                                   Årsregnskabet, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.                                   Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.                                   Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.                                   Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.