Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-359'

Primær drift

-359'

Årets resultat

777'

Aktiver

17.055'

Kortfristede aktiver

13.241'

Egenkapital

16.669'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
19.12.2017
2015
04.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-359.416-225.979-163.312-102.98400
Resultat af primær drift-359.416-225.979-163.312-102.984-276.177-122.119
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter2.162.7841.060.049520.524713.6641.324.88910.356.252
Finansieringsomkostninger-632.515-525.085-246.390-573.070-225.0000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.170.853308.985110.82237.610823.71210.234.133
Resultat777.360127.69139.599-39.480564.61810.154.405
Forslag til udbytte-600.000-500.000-200.000-800.000-600.000-1.400.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
19.12.2017
2015
04.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 99.544341.296218.637171.4951.965.510271.203
Likvider1.363.3181.511.4312.628.1403.203.4732.746.7838.699.279
Kortfristede aktiver13.241.33412.531.64412.198.01412.818.13715.823.39117.657.358
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver3.813.5754.055.6734.301.0484.516.8402.212.5001.397.500
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver3.813.5754.055.6734.301.0484.516.8402.212.5001.397.500
Aktiver17.054.90916.587.31716.499.06217.334.97718.035.89119.054.858
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
19.12.2017
2015
04.11.2016
Forslag til udbytte600.000500.000200.000800.000600.0001.400.000
Egenkapital16.669.35516.391.99516.464.30417.224.70517.864.18518.699.567
Hensatte forpligtelser1.3841.4931.542000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser61.12287.57633.216110.272171.706355.291
Gældsforpligtelser384.170193.82933.216110.272171.706355.291
Forpligtelser384.170193.82933.216110.272171.706355.291
Passiver17.054.90916.587.31716.499.06217.334.97718.035.89119.054.858
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
19.12.2017
2015
04.11.2016
Afkastningsgrad -2,1 %-1,4 %-1,0 %-0,6 %-1,5 %-0,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,7 %0,8 %0,2 %-0,2 %3,2 %54,3 %
Payout-ratio 77,2 %391,6 %505,1 %-2.026,3 %106,3 %13,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -56,8 %-43,0 %-66,3 %-18,0 %-122,7 %Na.
Soliditestgrad 97,7 %98,8 %99,8 %99,4 %99,0 %98,1 %
Likviditetsgrad 21.663,8 %14.309,5 %36.723,3 %11.624,1 %9.215,4 %4.969,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JG IT-Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for JG IT-Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder som holdingselskab besidde aktier/anparter i datterselskaber.