Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

5.518'

Primær drift

483'

Årets resultat

103'

Aktiver

15.805'

Kortfristede aktiver

686'

Egenkapital

3.457'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

22 %

Likviditetsgrad

24 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
31.01.2022
2019
15.01.2021
2018
22.02.2020
2017
23.01.2019
2016
11.01.2018
2015
21.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.518.2295.316.9064.515.3224.507.6735.234.8944.310.6480
Resultat af primær drift482.6801.434.645968.733447.0011.838.482566.321941.728
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter101032902621.1068.759
Finansieringsomkostninger-375.762-392.638-390.828-426.330-451.049-555.301-600.704
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat107.0191.042.007578.23420.6711.387.69512.126349.783
Resultat102.619819.386513.58332.9211.119.80113.926368.883
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
31.01.2022
2019
15.01.2021
2018
22.02.2020
2017
23.01.2019
2016
11.01.2018
2015
21.12.2016
Kortfristede varebeholdninger50.00050.00050.00050.00050.00050.00025.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 630.1891.696.1121.038.224784.1891.152.2891.026.786754.865
Likvider5.695195.94722.30636.740914.87774.974990.949
Kortfristede aktiver685.8841.942.0591.110.530870.9292.117.1661.151.7601.770.814
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver6.9006.9006.9006.9006.9006.9006.900
Materielle aktiver15.112.40015.412.80015.423.60015.524.30015.628.50015.724.80015.709.000
Langfristede aktiver15.119.30015.419.70015.430.50015.531.20015.635.40015.731.70015.715.900
Aktiver15.805.18417.361.75916.541.03016.402.12917.752.56616.883.46017.486.714
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
31.01.2022
2019
15.01.2021
2018
22.02.2020
2017
23.01.2019
2016
11.01.2018
2015
21.12.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital3.457.2423.432.6232.613.2372.099.6542.066.734948.732934.806
Hensatte forpligtelser618.400636.000624.000659.500671.750405.400407.200
Langfristet gæld til banker2.998.8973.522.6273.850.4614.203.1885.686.7068.601.7899.210.707
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser512.358910.127372.855575.88296.134217.380217.899
Kortfristede forpligtelser2.809.7033.591.9172.971.6542.624.8022.195.5082.043.5751.927.399
Gældsforpligtelser11.729.54213.293.13613.303.79313.642.97515.014.08215.529.32816.144.708
Forpligtelser11.729.54213.293.13613.303.79313.642.97515.014.08215.529.32816.144.708
Passiver15.805.18417.361.75916.541.03016.402.12917.752.56616.883.46017.486.714
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
31.01.2022
2019
15.01.2021
2018
22.02.2020
2017
23.01.2019
2016
11.01.2018
2015
21.12.2016
Afkastningsgrad 3,1 %8,3 %5,9 %2,7 %10,4 %3,4 %5,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,0 %23,9 %19,7 %1,6 %54,2 %1,5 %39,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 128,5 %365,4 %247,9 %104,8 %407,6 %102,0 %156,8 %
Soliditestgrad 21,9 %19,8 %15,8 %12,8 %11,6 %5,6 %5,3 %
Likviditetsgrad 24,4 %54,1 %37,4 %33,2 %96,4 %56,4 %91,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Banklån og prioritetsgæld stor tkr. 10.361 samt trækningsret kassekreditter er sikret ved pant i de faste ejendomme og driftsmidler bogført til tkr. 15.413 samt fordringspant stort tkr. 1.000 i selskabets tilgodehavender bogført til tkr. 1.258.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-08
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2021 - 30-09-2022 for Tømrerfirmæt Lindrup Byg ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-09-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-10-2021 - 30-09-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Munke Bjergby, den 08-01-2023 Direktion Hanne Lindrup Adm. direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2021 - 30-09-2022 for Tømrerfirmæt Lindrup Byg ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i tømrerforretning samt investering i og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme.