Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

149'

Primær drift

125'

Årets resultat

-6.131

Aktiver

2.812'

Kortfristede aktiver

967'

Egenkapital

1.974'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

181 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
19.01.2022
2020
06.03.2021
2019
19.02.2020
2018
28.02.2019
2017
01.03.2018
2016
23.02.2017
2015
06.04.2016
Nettoomsætning266.650287.100275.600263.200
Bruttoresultat149.032151.317159.539138.2980000
Resultat af primær drift125.180127.465135.687114.44677.900133.76381.713109.689
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter67.056182.70918.74750.202000150
Finansieringsomkostninger0000000-46.695
Andre finansielle omkostninger-192.751-15.370-16.907-22.171-228.939-34.447-35.197-46.695
Resultat før skat-515294.804137.527142.477-91.270177.746105.291103.996
Resultat-6.131225.412106.241110.638-74.279136.05580.72576.824
Forslag til udbytte00-40.000-40.000-40.000-40.000-40.000-40.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
19.01.2022
2020
06.03.2021
2019
19.02.2020
2018
28.02.2019
2017
01.03.2018
2016
23.02.2017
2015
06.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.155009.27535.78702.3434.787
Likvider161.409109.06783.49583.828127.053185.268144.766258.727
Kortfristede aktiver966.6641.076.187852.592757.292162.840185.268147.109263.514
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver0000495.745603.320565.395397.031
Materielle aktiver1.845.1121.868.9641.892.8161.916.6681.940.5201.964.3721.988.2242.012.076
Langfristede aktiver1.845.1121.868.9641.892.8161.916.6682.436.2652.567.6922.553.6192.409.107
Aktiver2.811.7762.945.1512.745.4082.673.9602.599.1052.752.9602.700.7282.672.621
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
19.01.2022
2020
06.03.2021
2019
19.02.2020
2018
28.02.2019
2017
01.03.2018
2016
23.02.2017
2015
06.04.2016
Forslag til udbytte0040.00040.00040.00040.00040.00040.000
Egenkapital1.973.6831.979.8141.794.4021.728.1611.657.5231.771.8021.675.7471.635.022
Hensatte forpligtelser104.000108.000111.000114.00098.700119.200119.000118.700
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser535.481630.794585.800550.989535.691528.583546.617534.063
Gældsforpligtelser734.093857.337840.006831.799842.882861.958905.981918.899
Forpligtelser734.093857.337840.006831.799842.882861.958905.981918.899
Passiver2.811.7762.945.1512.745.4082.673.9602.599.1052.752.9602.700.7282.672.621
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
19.01.2022
2020
06.03.2021
2019
19.02.2020
2018
28.02.2019
2017
01.03.2018
2016
23.02.2017
2015
06.04.2016
Afkastningsgrad 4,5 %4,3 %4,9 %4,3 %3,0 %4,9 %3,0 %4,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.-27,9 %47,4 %29,3 %29,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,3 %11,4 %5,9 %6,4 %-4,5 %7,7 %4,8 %4,7 %
Payout-ratio Na.Na.37,7 %36,2 %-53,9 %29,4 %49,6 %52,1 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.234,9 %
Soliditestgrad 70,2 %67,2 %65,4 %64,6 %63,8 %64,4 %62,0 %61,2 %
Likviditetsgrad 180,5 %170,6 %145,5 %137,4 %30,4 %35,0 %26,9 %49,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 1.845 t.kr.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for H. H. Invest Esbjerg ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabet udøver investeringsvirksomhed samt udlejning af fast ejendom.