Copied

2021, DKK
18.05.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-37.121'

Årets resultat

226''

Aktiver

4.877''

Kortfristede aktiver

997''

Egenkapital

1.797''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

81 %

Resultat
18.05.2022
Årsrapport
2021
18.05.2022
2020
25.05.2021
2019
25.05.2020
2018
09.05.2019
2017
18.05.2018
Nettoomsætning2.674.049.0002.609.681.0003.072.052.000
Resultat af primær drift-37.121.000-229.320.000299.042.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter23.150.00023.654.00017.370.000
Finansieringsomkostninger-43.820.000-38.357.000-43.613.000
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat214.886.000-132.895.000331.327.000
Resultat225.756.000-92.432.000267.455.000
Forslag til udbytte-112.878.000-60.000.0000
Aktiver
18.05.2022
Årsrapport
2021
18.05.2022
2020
25.05.2021
2019
25.05.2020
2018
09.05.2019
2017
18.05.2018
Kortfristede varebeholdninger664.336.000711.121.000752.177.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 280.292.000473.525.000694.460.000
Likvider52.168.00016.663.00024.686.000
Kortfristede aktiver996.796.0001.201.309.0001.471.323.000
Immaterielle aktiver og goodwill37.548.00041.618.00042.627.000
Finansielle anlægsaktiver2.496.509.0002.114.447.0002.147.325.000
Materielle aktiver1.345.653.0001.224.202.0001.244.371.000
Langfristede aktiver3.879.710.0003.380.267.0003.434.323.000
Aktiver4.876.506.0004.581.576.0004.905.646.000
Aktiver
18.05.2022
Passiver
18.05.2022
Årsrapport
2021
18.05.2022
2020
25.05.2021
2019
25.05.2020
2018
09.05.2019
2017
18.05.2018
Forslag til udbytte112.878.00060.000.0000
Egenkapital1.797.422.0001.583.758.0001.714.639.000
Hensatte forpligtelser26.672.00058.821.000110.287.000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld06.516.0002.435.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser151.802.000129.968.000143.266.000
Kortfristede forpligtelser1.227.997.000651.750.000657.888.000
Gældsforpligtelser3.052.412.0002.938.997.0003.080.720.000
Forpligtelser3.052.412.0002.938.997.0003.080.720.000
Passiver4.876.506.0004.581.576.0004.905.646.000
Passiver
18.05.2022
Nøgletal
18.05.2022
Årsrapport
2021
18.05.2022
2020
25.05.2021
2019
25.05.2020
2018
09.05.2019
2017
18.05.2018
Afkastningsgrad -0,8 %-5,0 %6,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad 8,4 %-3,5 %8,7 %
Varelagerets omsætningshastighed 4,0 3,7 4,1
Egenkapitals-forretning 12,6 %-5,8 %15,6 %
Payout-ratio 50,0 %-64,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -84,7 %-597,9 %685,7 %
Soliditestgrad 36,9 %34,6 %35,0 %
Likviditetsgrad 81,2 %184,3 %223,6 %
Resultat
18.05.2022
Gæld
18.05.2022
Årsrapport
18.05.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 18.05.2022)
Beretning
18.05.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-04-20
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Royal Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Ledelsesberetning