Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-23.767

Primær drift

-50.419

Årets resultat

-6.687'

Aktiver

149''

Kortfristede aktiver

27.221'

Egenkapital

149''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
28.05.2021
2019
04.05.2020
2018
29.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-23.767-4.79417.888
Resultat af primær drift-50.419-31.444-8.762
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter781.0945.150.9151.812.831
Finansieringsomkostninger-1.697.505-6.441-1.637
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-6.899.00814.835.3548.059.845
Resultat-6.686.52413.709.6047.662.655
Forslag til udbytte0-300.000-1.200.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
28.05.2021
2019
04.05.2020
2018
29.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 302.3798.3258.325
Likvider1.224.114306.7981.363.916
Kortfristede aktiver27.220.77827.249.90425.467.908
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver119.930.213127.038.019122.370.980
Materielle aktiver1.610.3441.636.9961.663.646
Langfristede aktiver121.540.557128.675.015124.034.626
Aktiver148.761.335155.924.919149.502.534
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
28.05.2021
2019
04.05.2020
2018
29.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte0300.0001.200.000
Egenkapital148.727.027155.587.776149.274.752
Hensatte forpligtelser051.22142.902
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser34.308285.922184.880
Gældsforpligtelser34.308285.922184.880
Forpligtelser34.308285.922184.880
Passiver148.761.335155.924.919149.502.534
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
28.05.2021
2019
04.05.2020
2018
29.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -4,5 %8,8 %5,1 %
Payout-ratio Na.2,2 %15,7 %
Gældsdæknings-nøgletal -3,0 %-488,2 %-535,2 %
Soliditestgrad 100,0 %99,8 %99,8 %
Likviditetsgrad 79.342,4 %9.530,5 %13.775,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MIAN ApS. Langeskov for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for MIAN ApS. Langeskov.